Błąd
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla msc. Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany ul. Krochowa

Bojanów: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOT. BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI PRZYSZÓW, MAZIARNIA, PIETROPOLE, STANY UL. KROCHOWA
Numer ogłoszenia: 348698 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bojanów , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, woj. podkarpackie, tel. 15 8708326, faks 15 8708326.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bojanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOT. BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI PRZYSZÓW, MAZIARNIA, PIETROPOLE, STANY UL. KROCHOWA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany ul. Krochowa wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę.Zakres rzeczowy określa załącznik nr 11 do SIWZ. Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo. Rzeczywista ilość wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego oraz rozwiązań zastosowanych przez Wykonawcę i może ulec zmianie w zależności od potrzeb, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie różna od szacowanej. Przed sporządzeniem oferty zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji w terenie - w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich niezbędnych kosztów opracowania dokumentacji oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty.Zamawiający zastrzega, by informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń określały przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, zasady najlepszej dostępnej techniki wynikające z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. 2013 poz. 1232 z późń. zm.), możliwie najtańsze nakłady na wykonanie, możliwie najniższe nakłady na eksploatację. Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca będzie na roboczo uzgadniał z nim przewidywaną technologię odprowadzenia ścieków. Zamawiający oczekuje, iż kompletne opracowania na poszczególne etapy będą mu przekazywane sukcesywnie przez Wykonawcę. Wytyczne do projektowania Uwzględniając wykonaną w etapie I sieć kanalizacji i oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w miejscowości Stany przy rzece Łęg, która jest odbiornikiem ścieków oraz położenie kanalizowanych wsi wobec ww. układu projektuje się odprowadzić ścieki sanitarne do jednej oczyszczalni ,wykonanej dla aglomeracji Bojanów -Stany. Ścieki z miejscowości Maziarnia i Przyszów Kołodzieje doprowadzone zostaną do oczyszczalni poprzez układ sieci z włączeniem w m. Kozły. Ścieki z miejscowości Przyszów Burdze, Przyszów Ruda, Przyszów Staw, Przyszów Kliny, Przyszów Szlacheckie, Przyszów Zapuście, Przyszów Katy, Brudki, Przyszów Łapówka, Stany ul. Krochowa do oczyszczalni poprzez układ sieci z włączeniem do studni rozprężnej na oczyszczalni w Stanach.W projektowanym układzie kanalizacji sanitarnej za główne wyznaczniki należy przyjąć : - możliwość skanalizowania wszystkich budynków, - dopuszczalne zagłębienie kanalizacji nie przekraczające 6,0 m Pompownie ścieków zlokalizować w miejscach łatwo dostępnych, z dobrym dojazdem. Uwzględnić zasilanie pompowni z istniejącej sieci energetycznej. Konfiguracja terenu, uzbrojenie podziemne, zmuszają do zastosowania grawitacyjno-ciśnieniowego układu kanalizacji sanitarnej.Przedmiot zamówienia powinien uwzględniać wykonanie projektu budowlanego kanału sanitarnego grawitacyjnego o średnicy 200 mm wraz z odejściami grawitacyjnymi o śr. 160 w kierunku posesji przewidzianych do skanalizowani. Nie przewiduje się lokalizacji kanału w drogach gminnych. Lokalizacja studzienek rewizyjnych winna być ustalona z właścicielami nieruchomości, które będą podłączone do kanału. Plan zagospodarowania winien zawierać propozycję tras przyłączy kanalizacyjnych na działkach prywatnych, do wszystkich budynków przewidywanych do skanalizowania ( projekty przyłączy nie stanowią przedmiotu niniejszego opracowani). Teren inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowani terenu. W ramach prac związanych z opracowaniem dokumentacji należy: - Wykonać aktualizację map sytuacyjno - wysokościowych dla celów projektowych, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej. - Opracować wystąpienia wraz z kompletem materiałów potrzebnych do uzyskania decyzji o Lokalizacji inwestycji celu publicznego, - Opracować wystąpienia wraz z kompletem materiałów potrzebnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w art. 46a ust. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm) wraz z opracowaniem Raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko projektowanego przedsięwzięcia jeżeli zajdzie taka konieczność; - uzyskać wypisy z ewidencji gruntów dla terenów przez który przebiegać będzie trasa projektowanej kanalizacji - Uzgodnić przebieg projektowanej kanalizacji z właścicielami nieruchomości. Zgodę każdego z właścicieli działek Wykonawca przedstawi w formie dokumentu, który musi zawierać rysunek danego odcinka sieci oraz podpisy właścicieli, wyrażających zgodę na takie właśnie zaprojektowanie sieci (w przypadku odmowy właścicieli trasa infrastruktury ustalona zostanie z udziałem zamawiającego). Plan zagospodarowania winien zawierać propozycję tras przyłączy kanalizacyjnych na działkach prywatnych, do wszystkich budynków przewidywanych do skanalizowania ( projekty przyłączy nie stanowią przedmiotu niniejszego opracowani). - Wykonać badania geotechniczne dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej wraz z określeniem potrzeb w zakresie odwodnień wykopów, - Opracować Operat wodno-prawny oraz uzyskać decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym na przekroczenie siecią kanalizacji sanitarnej cieków wodnych; - Opracować projekty budowlane i wykonawcze, dla każdej miejscowości oddzielnie, budowy kanalizacji sanitarnej (kolektorów sanitarnych wraz z kanałami bocznymi oraz propozycją trasy przyłączy kanalizacyjnych) oraz przepompowni wraz z placami i zjazdami do dróg publicznych - Uzyskać prawomocne decyzje o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, - Uzyskać prawomocne decyzje o Środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, - Uzyskać pozwolenia na budowę; - Opracować instrukcje obsługi i eksploatacji sieci kanalizacyjnej wraz z pompowniami, - Uwzględnić wpięcie projektowanych pompowni ścieków do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji; - Wykonać przedmiary robót wraz z kosztorysami inwestorskimi podzielone w sposób odpowiadający podziałowi dokumentacji projektowej; - Wykonać specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Sporządzić pozostałe opracowania i decyzje niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia w tym komplet wymaganych przepisami opinii, uzgodnień (w szczególności ZUD) i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, - Zapewnić nadzór autorski w okresie realizacji inwestycji - Przekazać prawa autorskie do wykonanego dzieła; - Opracować informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia -BIOZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z pózn. zm/ do 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł . Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Oddział w Bojanowie nr: 19 9430 1016 2000 0185 2000 0003, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm).Termin wniesienia wadium upływa w dniu 27.10.2014 r. o godz. 10.00 . Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 8.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Pietropole i Stany ul. Krochowa. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w pkt. 12.2 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 8.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 12.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26. ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia dot. opracowania dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie niezbędnym do wykazania doświadczenia o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł każde wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej: a) 2 osobami z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń cieplnych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń z minimum 5 letnim doświadczeniem b) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń z minimum 5 letnim doświadczeniem c) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń z minimum 5 letnim doświadczeniem , wydanymi na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca ma obowiązek wskazać, że wykonał co najmniej dwie dokumentacje projektowe sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 80 000 zł każda;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty (wzór zał. Nr 1) 2) wykaz podwykonawców na których zasoby powołuje się wykonawca -załącznik nr 8 (jeżeli dotyczy); 7) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia -załącznik nr 9 (jeżeli dotyczy). 3) oparafowany wzór umowy 5) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego: - oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. - dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści umowy, w następujących przypadkach: 1) wprowadzenie wszelkich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, pod warunkiem, iż zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, 2) wprowadzenie istotnych zmian do przedmiotu zamówienia spowodowanych uwarunkowaniami formalno-prawnymi lub technicznymi pod warunkiem istnienia uzasadnionego interesu Zamawiającego; 3) zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku: a. gdy wykonanie zamówienia w pierwotnie określonym terminie nie leży w interesie Zamawiającego, w szczególności z powodu: sytuacji finansowej, zdolności płatniczych, warunków organizacyjnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; b. wystąpienia siły wyższej nie pozwalającej na realizację umowy c. wydłużonego czasu trwania procedur administracyjnych nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy , d. koniecznością uzyskania dodatkowych wymaganych prawem uzgodnień, opinii nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy e. wystąpienia utrudnień związanych z uzyskaniem zgód na wejście w teren od właścicieli działek objętych inwestycją nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bojanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów pok. nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

siwz .doc

za. nr 11 siwz zpb.271.8.2014.pdf

za. nr 12 siwz zpb 271.8.2014.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2014-10-17
Udostępniający: 2014-10-17
Liczba odwiedzin: 1004