Błąd
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżającyh z terenu gminy Bojanów do szkół w roku szkolnym 2014/2015

Bojanów: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2014-2015
Numer ogłoszenia: 261204 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bojanów , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, woj. podkarpackie, tel. 15 8708326, faks 15 8708326.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bojanow.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2014-2015.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup biletów miesięcznych na dowóz uczniów z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli, w okresie od 01.09.2014 do 26.06.2015 r. z miejscowości: Przyszów Burdze - 16 dzieci do PSP w Przyszowie-Zapuściu Przyszów Burdze - 7 dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Stanach Przyszów Burdze - 5 do Przedszkola Przyszów-Zapuście Przyszów Ruda - 32 dzieci do PSP Przyszów-Zapuście Przyszow Ruda - 10 dzieci do Przedszkola Przyszów -Zapuście Przyszów Ruda - 6 dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Stanach Przyszów Kliny- 4 dzieci do PSP Przyszów-Zapuście Przyszów Kliny -1 dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Stanach Przyszow-Kliny - 4 dzieci do Przedszkola Przyszów-Zapuście Przyszów Staw-5 dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Stanach Przyszów Staw - 14 dzieci do PSP Przyszów Zapuście Przyszów Staw - 2 dzieci do Przedszkola Przyszów-Zapuście Przyszów Zapuście- 19 dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Stanach Przyszów Łapówka - 18 dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Stanach Krochowa - 9 dzieci do PSP Stany i PG nr 2 Kołodzieje - 3 dzieci do Gimnazjum Nr 2 Stany i 9 dzieci do PSP Stany Maziarnia- 10 dzieci do Gimnazjum Nr 2 Stany i 30 dzieci do PSP Stany Kozły -7 dzieci do PSP Stany i 6 dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Stanach Załęże -18 dzieci do PSP Stany i 9 dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Stanach Cisów Las - 16 dzieci do PSP Gwoździec Gwoździec -29 dzieci do PG 1 w Bojanowie Cisow Las -3 dzieci do PG Nr 1 w Bojanowie Pietropole- 14 dzieci do PSP Nr 1 w Bojanowie i 7 dzieci do PG Nr 1 w Bojanowie Bojanów za Rzeką - 22 dzieci do PG Nr 1 w Bojanowie i 43 dzieci do PSP Nr 1 Bojanów Laski -20 dzieci do PSP nr 1 w Bojanowie i 15 dzieci do PG Nr 1 w Bojanowie Korabina- 21 dzieci do PSP Nr 1 w Bojanowie i 14 dzieci do PG Nr 1 w Bojanowie Laski -5, Korabina -8 dzieci, Pietropole - 8 dziecko, Bojanów ul. Rzeszowska -5, Bojanów 1 - 10 dzieci do Przedszkola Bojanów za Rzeką w oparciu o bilety miesięczne a) Szacunkowa liczba dzieci objętych dowożeniem na dzień 1 września 2014 r. - 484 b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dzieci, dla których będą zakupione bilety w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z pózn. zm/ do 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6, 34.98.00.00-0.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualną licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę transportu zbiorowego osób systematycznie w okresie nie krótszym niż 5 miesięcy, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż będzie dysponował na czas realizacji zamówienia odpowiednim taborem przewozowym umożliwiającym zorganizowanie przewozu uczniów w określonych ramach czasowych tj. 5 dużymi autobusami

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę transportu zbiorowego osób systematycznie w okresie nie krótszym niż 5 miesięcy, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

Formularz oferty, 2) wykaz podwykonawców na których zasoby powołuje się wykonawca -załącznik nr 8 (jeżeli dotyczy); 7) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia -załącznik nr 9 (jeżeli dotyczy). 3) oparafowany wzór umowy 5) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego: - oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. - dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: a) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 3.Zmiana umowy przewidziana w ust. 2 niniejszego paragrafu dopuszczalna jest w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w granicach tej zmiany. 4. Zmiana niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bojanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bojanów pok. nr 14 ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów sekretariat Urzędu I pietro.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

siwz ZPB.271.7.2014.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2014-08-05
Udostępniający: 2014-08-05
Liczba odwiedzin: 966