Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa Gminnego PSZOK na terenie Gminy Bojanów w msc. Stany

Bojanów, dnia 01.08.014 r.                                                                                                                     Nr postępowania: ZPB.271.5.2014


ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ


Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Bojanów w miejscowości StanyW odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 30.07.2014 r.  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2013 r. Dz. U.  poz. 907) wyjaśnia co następuje:

 Zapytanie Wykonawcy nr 1:

Czy w ramach usługi konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji  o lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Odpowiedź Zamawiającego:
Nie, Zamawiający posiada prawomocną decyzję o warunkach zabudowy dla przedmiotowego zamówienia

Zapytanie nr 2
Zgodnie z SIWZ przedmiot zamówienia dotyczy obiektów:
a)    Nr. 1 budynkiem socjalno – biurowym z częścią o funkcji edukacyjnej 1*,
b)    Nr. 2 wiata stalowa magazynowa przeznaczona na czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych i odpadów ZSEE (zamykana),
c)    Nr.3 wiata stalowa magazynowa mała (nr 1) przeznaczona na odpady,
d)    Nr.4 wiata stalowa magazynowa duża (nr 2) przeznaczona na odpady,
e)    Nr.5  segment wiaty,
f)    Nr 6 garaż konstrukcji stalowej dla pojazdów obsługi PSZOK – typu ciągnik, przyczepy, wózek akumulatorowy,
g)    place manewrowe, drogi wewnętrzne, ogrodzenie, przepustW związku z powyższym proszę o wyjaśnienia dotyczące treści PFU:
1)    Skróty i oznaczenia: rozbieżności w stosunku do zapisów SIWZ i koncepcji zagospodarowania terenu
2)    Część opisowa A) opis ogólny pkt. 1.2.1.Przyjete parametry pracy PSZOK Zgodnie z przedmiotem zamówienia SIWZ zakres rzeczowy jest niekompletny
3)    Część opisowa A) opis ogólny pkt.1.3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Zgodnie z przedmiotem zamówienia SIWZ Dane charakteryzujące przedsięwzięcie są niekompletne
4)    Część opisowa B) Opis wymagań zamawiającego pkt. 1.4.1.1. Budynek socjalno-biurowy z funkcją edukacyjną. Brak informacji dot. rozwiązań konstrukcyjnych dla części o funkcji edukacyjnej. Podane są informacje dot. części magazynowej, której ten obiekt wg siwz nie obejmuje
5)    Na koncepcji zagospodarowania terenu i w SIWZ nr 5 oznaczony jest segment wiaty na „drugie życie” w PFU brak jest informacji dot. rozwiązań konstrukcyjnych dla tej części PSZOK
6)    Obudowa wiaty stalowej magazynowej na ZSEE i na odpady niebezpieczne ma być ażurowa czy pełna
Odpowiedź Zamawiającego:
Ad. 1, 2, 3: Dane charakteryzujące przedmiot zamówienia opisane w SIWZ są przedstawione
w sposób skrótowy i poglądowy. Zgodnie zaś z pkt. 3.3 SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno-użytkowy.

Ad. 4. Zamawiający zamieszcza poniżej odpowiednie zapisy  pkt. 1.4.1 PFU dot. przyjętych rozwiązań technicznych w zakresie budynku socjalno-biurowego:

„1.4.1    Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przyjętych rozwiązań technicznych
1.4.1.1    Budynek socjalno – biurowy i z funkcją edukacyjną
Budynek socjalno biurowy orienatacyjne ogólne dane budynku:
•    wymiary budynku: około 7,30 m x 14,30 m
•    wysokość : ok. 5 m
•    zaplecze socjalno-biurowe: powierzchnia ok.  40 m2
•    powierzchnia do funkcji edukacyjnej: ok. 80m2
Forma architektoniczna obiektu  nie powinna kolidować z forma zabudowy sąsiednich działek. Bryły proste.  
Budynek  socjalno-biurowy oraz budynek funkcji edukacyjnej stanowią jedną bryłę zarówno w zakresie konstrukcji jak i architektury:
W części budynku t.j zapleczu socjalno-biurowym przewidywana jest w praca 1 osoby mężczyzny/kobiety. Dla pracownika przewidywana jest szatnia przepustowa, wc, pomieszczenie socjalne, biuro do prowadzenia ewidencji odpadów. We wnęce należy umieścić przenośną myjkę do oczu.
Część przeznaczona na funkcję edukacyjną to salka na około 25-30 osób wraz z wyposażeniem oraz wc.  Salka powinna zapewniać umieszczenie wyposażenia dydaktycznego przewidzianego dla osoby prowadzącej zajęcia edukacyjne oraz około 25-29 słuchaczy. WC należy zaprojektować zgodnie z przepisami dotyczącymi przewidzianej funkcji.
Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
•    Fundamenty
Ławy fundamentowe – betonowe.  
Ściany fundamentowe- betonowe lub murowane z bloczków betonowych.
Stopy fundamentowe – betonowe.
•    Ściany : zewnętrzne budynku  z bloczków z betonu komórkowego odm. 700
•    Ściany wewnętrzne budynku  socjalno -biurowego - z bloczków z betonu komórkowego odm. 700 oraz z cegły ceramicznej pełnej  gr. 12 cm, Ściany działowe z cegły ceramicznej dziurawki gr. 6 cm  wzmocnione bednarką.
•    Strop nad gęstożebrowy .
•    Dach
Dach dla budynku dwuspadowy. Konstrukcja dachu drewniana . Drewno sosnowe zabezpieczone do NRO Fobosem M4. Lub równoważne. Pokrycie z blachy dachówkopodobnej.
•    Nadproża
Nadproża okienne i drzwiowe  prefabrykowane  typu L19 i  typu Kleina lub równoważne.
•    Słupy , belki , rdzenie  konstrukcjne  magazynu -  żelbetowe.
•    Wieńce żelbetowe.
•    Posadzki :  
w części socjalnej: - płytki gresowe antypoślizgowe,
Opaska :
Opaski  budynku  betonowe , na podsypce piaskowej.
•    Stolarka okienna, przeszklenia
Futryny z profili aluminiowych lub innych do uzgodnienia z Inwestorem.
•    Tynki i okładziny wewnętrzne:   cem. – wap. kt. III
W WC, umywalni  i  w punkcie mycia oczu płytki glazurowane do wys. 220
W szatni  za umywalką  fartuch z płytek glazurowanych do wys. 2 m.
W szatni i korytarzach lamperie  olejne do wys. 160 cm
•    Roboty malarskie :  Sufity i ściany  powyżej lamperii  - farba emulsyjna.
•    Izolacje termiczne:
     - ściany zewnętrzne: ocieplone  styropianem  + tynk cienkowarstwowy –metoda lekka mokra .
     - ściany fundamentowe : ocieplone styropianem ekstradowanym IZOHANEM lub równoważnym.
Wyprawa-  tynk mozaikowy .
- strop części biurowej: wełna mineralna wykładana na folii .
•    Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie- z blachy powlekanej  gr. 0,6 mm.
•    Kominy wentylacyjne
Kominy wentylacyjne dwupłaszczowe  z blachy ocynk ocieplone wełną mineralną.
•    Kolorystyka elewacji
Według uzgodnień z Zamawiajacym.

1.4.1.1.1    Wyposażenie zaplecza socjalnego w budynku socjalno-biurowym i z funkcją edukacyjną

Zamawiający wymaga następującego (minimalnego) wyposażenia:
Dla  budynku socjalno – biurowego:
    sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
    ubranie ochronne, okulary ochronne, rękawice chemoodporne, maski
    apteczka
    butelka z płynem fizjologicznym do płukania oczu (1000 ml)
    meblowanie: biurko z krzesłem, szafa ubraniowa, szafa na dokumenty, stolik z krzesłem.
    kosz na śmieci o pojemności min. 25 l, wykonany z tworzywa sztucznego, otwierany ręcznie przy pomocy obrotowej lub uchylnej pokrywy - min. 1 szt.
    szafka jednodrzwiowa (wysokość min. 1700 mm, szerokość min. 315 mm, głębokość min. 490 mm) na odzież własną, tzw. szafki BHP lub równoważne w ilości 2 szt / 1 pracownika.
Umywalnia wyposażona w natrysk i toaletę:
    toaleta zamykana, wyposażona w: muszle WC kompaktowe ceramiczne, system spłukujący wodooszczędny, w zestawie z deską; uchwyt na papier toaletowy oraz pojemnik ze szczotką do mycia muszli ustępowej,
    umywalka z półpostumentem lub postumentem, ceramiczne; min. wymiary 50x40x20 cm (długość x szerokość x głębokość), przy umywalkach wiszące dozowniki na mydło w pianie o pojemności minimum 700 ml, dozowniki płynu dezynfekującego oraz pojemniki na pojedyncze ręczniki papierowe (pojemność min. 250 szt.).
Dla części edukacyjnej:
Biurko dla prowadzącego zajęcia edukacyjne
    Krzesło obrotowe
    Krzesła do sali edukacyjnej
    Stoły konferencyjne
    Kontener z szufladami
    Szafa ubraniowa
    Szafy na dokumenty
    Szafy / gabloty
    Wieszaki stojące lub naścienne
Umywalnia i toaleta
Wyposażone i przystosowane do obsługi niepełnosprawnych.
    toalety zamykane, wyposażone w: muszle WC kompaktowe ceramiczne, system spłukujący wodooszczędny, w zestawie z deską; uchwyt na papier toaletowy oraz pojemnik ze szczotką do mycia muszli ustępowej,
    umywalki z półpostumentem lub postumentem, ceramiczne; min. wymiary 50x40x20 cm (długość x szerokość x głębokość), przy umywalkach wiszące dozowniki na mydło w pianie o pojemności minimum 700 ml, dozowniki płynu dezynfekującego oraz pojemniki na pojedyncze ręczniki papierowe (pojemność min. 250 szt.).
Wymagania łączne dla budynku:
Ilość toalet odpowiednia do funkcji obiektu.
Armatura łazienkowa o wykończeniu chromoniklowym z głowicą ceramiczną, przeznaczona do obiektów publicznych z czasowymi wyłącznikami dla punktów najbardziej obciążonych. Nie dopuszcza się wykonania armatury z tworzyw sztucznych.
Wymaga się, aby wszystkie elementy zabudowane posiadały dostęp do przeprowadzenia ewentualnych prac remontowych.
Kolorystyka wykończeń, mebli oraz sprzętu do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu.
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż informacje dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych są zamieszczone w pfu, gdzie opis wiaty przedstawiono w  części opisowej B w pkt 1.4.1.3 "Wiata nr 2".

Ad. 5. "segment drugie życie" jest wydzieloną częścią wiaty nr 2 o tej samej konstrukcji. Zamawiający określa sposób wydzielenia segmentu płytą warstwową gr 75 mm. z wejściem do wydzielonej części przy  wykorzystaniu bramy garażowej typu  segmentowego.
 Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż wiacie stalowej dużej Nr 2 o powierzchni użytkowej ok. 75 m2 na pojemniki typu IGLO przeznaczone do zbierania odpadów, wydzielony segment na „drugie życie odpadu” zajmuje  powierzchnię ok. 36m²


Ad. 6.
Zamawiający dopuszcza aby obudowa wiaty stalowej magazynowej na ZSEE była w części ściany ażurowa. Celem takiej zabudowy ma być poprawienie wentylacji wewnątrz magazynu. Ściana
w wykonaniu ażurowym musi jednak zabezpieczać przed wejściem do magazynu w sposób nieuprawniony.Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2014-08-02
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2014-08-02
Liczba odwiedzin: 2439
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania w przetargu nieogra... Agnieszka Kobylarz 2014-08-02 17:12:50
1 Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania w przetargu nieogra... Agnieszka Kobylarz 2014-08-02 17:11:09