Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn.Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojanów”

 

Nr postępowania: ZPB.271.13.2019

                                                                                          

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych  z terenu  Gminy Bojanów” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 1

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 295

37-403 Pysznica

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to jedyna niepodlegająca odrzuceniu oferta w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zaoferował za realizację niniejszego zamówienia kwotę 345.600,00 zł brutto z uwzględnieniem ceny jednostkowej za 1 Mg odpadów w wysokości 345,60 zł brutto oraz zobowiązał się do  odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych tego samego dnia, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp.
 W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt.
w kryterium

sposób odbioru odpadów

Łączna liczba punktów

1.

 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 295

37-403 Pysznica

60,00

40,00

 

100,00

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-12-17
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-12-17
Liczba odwiedzin: 249
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu p... Agnieszka Kobylarz 2019-12-17 12:12:41
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu p... Agnieszka Kobylarz 2019-12-17 12:10:37