Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak GZUK.271.2.2019 pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w

Bojanów, dnia 16.12.2019 r.

GZUK.2.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie”.

 

I. Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 )  zwanej dalej Pzp Zamawiający – GZUK w Bojanowie  informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 1

PGE Obrót S.A.

Ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to jedyna niepodlegająca odrzuceniu  oferta w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę 344.938,31  zł brutto przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 100 %

Łączna liczba punktów

1.

PGE Obrót S.A.

Ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

100,00

 

100,00

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-12-16
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-12-16
Liczba odwiedzin: 289
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2019-12-16 14:01:03
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2019-12-16 14:00:18