Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni w ramach projektu Adaptacja Zabytkowego Parku w Bojanowie”

ZPB.271.12.2019

                            

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni w ramach projektu Adaptacja Zabytkowego Parku w Bojanowie”

I.             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Zabiegi pielęgnacyjne zieleni w ramach projektu Adaptacja Zabytkowego Parku w Bojanowie”    wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 5  

 Ekoton- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor

Alfredówka 172, 39-460 Nowa Dęba

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości  i rękojmi za wady dotyczącej nasadzeń. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę   97.492,91  zł brutto, zobowiązał się do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

Gwarancja  40 %

Łączna liczba punktów

 

Usługi Lesne i Ogrodnicze
ELITELAS Sp. z o.o.

Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski 

45,42

40,00

85,42

 

F.H.U.SAN-SPEED Magdalena Pogorzelec

Nehrybka 144, 37-733 Nehrybka

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

ArbForest Rafał Sokulski

37-400 Nisko ul. Długa 55

47,49

40,00

87,49

4.       

ALP LIN Adam Piątkiewicz

BATO-MAŁOPOLSKA 38-316 Wysowa Zdrój 337

43,01

40,00

83,01

5.       

Ekoton- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor Alfredówka 172, 39-460 Nowa Dęba

60,00

40,00

100,00

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-11-25
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-11-25
Liczba odwiedzin: 199
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2019-11-25 13:26:23
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2019-11-25 13:25:44