Informacja OSP Gwoździec o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Gwoździec, pow. stalowowolski

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Gwoździec, pow. stalowowolski”

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – OSP Gwoździec informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Gwoździec, pow. stalowowolski” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 1

Firma Handlowo-Usługowo- Produkcyjna

„PERFEKT” Radosław Zasada

Nakonowo 9A, 87-853 Kruszyn

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to jedyna niepodlegająca odrzuceniu oferta w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zaoferował realizację zamówienia na następujących warunkach: wynagrodzenie  brutto 390.000,00 zł oraz  realizację zamówienia w  terminie do 10.12.2019 r.,  przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

termin realizacji  40%

Łączna liczba punktów

1.      

Firma Handlowo-Usługowo- Produkcyjna

„PERFEKT” Radosław Zasada

Nakonowo 9A, 87-853 Kruszyn

60,00

0,00

60,00

III. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI:

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy w niniejszym postępowaniu.

 

IV.INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE :

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty w niniejszym postępowaniu.

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-10-28
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-10-28
Liczba odwiedzin: 326
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja OSP Gwoździec o wyborze najkorzystniejszej ofert... Agnieszka Kobylarz 2019-10-28 09:47:41
1 Informacja OSP Gwoździec o wyborze najkorzystniejszej ofert... Agnieszka Kobylarz 2019-10-28 09:45:54