Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.11.2019 pn. Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów

 

ZPB.271.11.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  „Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów”   

I.             Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 5

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

ul. Drogowców 1,

39-200 Dębica

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości  i rękojmi za wady. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 518.059,30 zł brutto, zobowiązał się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

Gwarancja  40 %

Łączna liczba punktów

     1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

56,64

40,00

96,64

    2.

 Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.

Rudna Mała 47b

36-060 Głogow Małopolski

51,63

40,00

91,63

     3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
 Sp. zo.o. w Mielcu

39-300 Mielec ul. Korczaka 6a

51,51

40,00

100,00

 

4.      

Przedsiędbiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG Sp. z.o.o.

Ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola

57,83

40,00

97,83

 

5. 

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica

60,00

40,00

100,00

III. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI:

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy w niniejszym postępowaniu

IV.INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE :

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty w niniejszym postępowaniu.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-10-04
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-10-04
Liczba odwiedzin: 612
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2019-10-04 10:55:53
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2019-10-04 10:55:19
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2019-10-04 10:54:24