Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.10.2019 pn. Adaptacja Zabytkowego Parku w Bojanowie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „ADAPTACJA ZABYTKOWEGO PARKU  W BOJANOWIE”   

 

I.             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ADAPTACJA ZABYTKOWEGO PARKU  W BOJANOWIE”    wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 3

F.P-H-U „FASADA” Robert Pakłos
36-105 Cmolas 386

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości  i rękojmi za wady. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę   413.280,00 zł brutto, zobowiązał się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

Gwarancja  40 %

Łączna liczba punktów

1.

Firma „STAR” ul. Warszawska 87

33-240 Żabno

42,89

40,00

82,89

2.

Zakład Remonotowo-Budowlany

Józef Bajek, Nowosielec 288, 37-400 Nisko

59,13

40,00

99,13

3.

 

F.P-H-U „FASADA” Robert Pakłos
36-105 Cmolas 386

60,00

40,00

100,00

 

III. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI:

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy w niniejszym postępowaniu

 

IV.INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE :

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty w niniejszym postępowaniu.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-09-24
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-09-24
Liczba odwiedzin: 246
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty w przetargu ... Agnieszka Kobylarz 2019-09-24 12:20:15
1 Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty w przetargu ... Agnieszka Kobylarz 2019-09-24 12:18:11