Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.9.2019 pn. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Bojanów

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Bojanów”

I.             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Bojanów” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 3

REMET BUILDING Paweł Piekut

Łowisko 346, 36-053 Kamień

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości  i rękojmi za wady. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę  224.779,00 zł brutto, zobowiązał się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

Gwarancja  40 %

Łączna liczba punktów

1.

MATBUD Sikora Sylwia ul. Grunwaldzka 40

36-040  Boguchwała

44,38

40,00

84,38

2.

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „FERAMENTA”
Krzysztof Piela  36-053 Kamień ul. Duble 40 

53,33

40,00

93,33

3.  

REMET BUILDING Paweł Piekut

Łowisko 346, 36-053 Kamień

 

60,00

40,00

100,00

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-09-11
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-09-11
Liczba odwiedzin: 377
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2019-09-11 11:48:29
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2019-09-11 11:41:26