Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.8.2019 pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Maziarnia, Burdze i Stany

ZPB.271.8.2019                 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Maziarnia, Burdze i Stany”

 

I.             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Maziarnia, Burdze i Stany” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 2

F.P-H-U „FASADA” Robert Pakłos

36-105 Cmolas 386

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości  i rękojmi za wady. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę  358.000,00 zł brutto, zobowiązał się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

Gwarancja  40 %

Łączna liczba punktów

1.

PŁD Przedsiebiorstwo Usługowo Budowlane Łukasz Dziewa

Ul. Bychawska 62 , 24-220 Niedrzwica Duża

56,61

40,00

96,61

2.

F.P-H-U „FASADA” Robert Pakłos
36-105 Cmolas 386

 

60,00

40,00

100,00

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-09-11
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-09-11
Liczba odwiedzin: 347
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz 2019-09-11 10:24:30
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz 2019-09-11 10:24:02