Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.7.2019 pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi  pn. „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020”

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje,
iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 1

PKS w Stalowej Woli S.A.

Ul. Ofiar Katynia 30

37-450 Stalowa Wola

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to jedyna niepodlegająca odrzuceniu oferta w niniejszym postępowaniu.. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 163.460,10 zł brutto oraz zobowiązał się do podstawienia autobusu zastępczego do 20 minut przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt.
w kryterium
Czas podstawienia autobusu zastępczego 40 %

Łączna liczba punktów

1.      

PKS w Stalowej Woli S.A.

Ul. Ofiar Katynia 30

37-450 Stalowa Wola

60,00

40,00

100,00

III. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI:

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy w niniejszym postępowaniu

IV.INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE :

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty w niniejszym postępowaniu


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-08-13
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-08-13
Liczba odwiedzin: 603
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty w przetargu ... Agnieszka Kobylarz 2019-08-13 11:10:26
2 Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty w przetargu ... Agnieszka Kobylarz 2019-08-13 11:10:03
1 Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty w przetargu ... Agnieszka Kobylarz 2019-08-13 11:09:36