Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów

ZPB.271.5.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów

I. Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 1

PGE Obrót S.A.

Ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to jedyna niepodlegająca odrzuceniu  oferta w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę 732.167,00 zł brutto przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY
I PORÓWNANIA  OFERT
:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 100 %

Łączna liczba punktów

1.

PGE Obrót S.A.

Ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

100,00

 

100,00

 

 

INFORMACJA O WYBORZE

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-06-27
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-06-27
Liczba odwiedzin: 509
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu p... Agnieszka Kobylarz 2019-06-27 11:58:11
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu p... Agnieszka Kobylarz 2019-06-27 11:56:34
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu p... Agnieszka Kobylarz 2019-06-27 11:56:13