Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym znak: ZPB.271.4.2019 pn. UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY BOJANÓW”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi  pn. UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY BOJANÓW

I. Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)zwanej dalej Pzp Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY BOJANÓW” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

Część I  - „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”

OFERTA Nr 1

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Gdańska 132, Łódź,
Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu ul. Szkolna 60,
28-600 Radom

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. klauzul dodatkowych. W wyniku indywidualnej oceny ofert Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert. Wybór Wykonawcy nastąpił
w tzw. procedurze odwróconej wynikającej z art. 24aa ustawy.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Punktacja

Kryterium

Cena

60%

Punktacja

Kryterium

klauzul dodatkowych

40%

Łączna punktacja

1.       

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Gdańska 132, Łódź, Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu ul. Szkolna 60, 28-600 Radom

60,00

32,00

92,00

2.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group  Oddział w Zielonej Górze, ul. Wiśniowa 19A, 65-517 Zielona Góra

41,30

23,20

64,50

       4.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w Rzeszowie ul. Sokoła 4, 35-010 Rzeszów

39,90

26,80

66,70

 

Część II - (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC komunikacyjne, Ubezpieczenie uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR,Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW),Ubezpieczenie assistance)

OFERTA Nr 5

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

61-129 Poznań, ul. S. Małachowskiego 10,

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. klauzul dodatkowych. W wyniku indywidualnej oceny ofert Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert. Wybór Wykonawcy nastąpił w tzw. procedurze odwróconej wynikającej z art. 24aa ustawy.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

 

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Punktacja

Kryterium

Cena

60%

Punktacja

Kryterium

klauzul dodatkowych

40%

Łączna punktacja

2.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group  Oddział w Zielonej Górze, ul. Wiśniowa 19A, 65-517 Zielona Góra

51,57

22,00

73,57

3

Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

 

48,48

23,60

72,08

       4.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w Rzeszowie ul. Sokoła 4, 35-010 Rzeszów

55,31

22,00

77,31

5.

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 61-129 Poznań, ul. S. Małachowskiego 10,

60,00

19,60

79,60

Część III - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - forma bezimienna

OFERTA Nr 5

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

61-129 Poznań, ul. S. Małachowskiego 10,

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. klauzul dodatkowych. W wyniku indywidualnej oceny ofert Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert. Wybór Wykonawcy nastąpił w tzw. procedurze odwróconej wynikającej z art. 24aa ustawy.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

 

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Punktacja

Kryterium

Cena

60%

Punktacja

Kryterium

klauzul dodatkowych

40%

Łączna punktacja

1.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Gdańska 132, Łódź, Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu ul. Szkolna 60, 28-600 Radom

27,69

0,00

27,69

2

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group  Oddział w Zielonej Górze, ul. Wiśniowa 19A, 65-517 Zielona Góra

54,00

0,00

54,00

5.

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 61-129 Poznań, ul. S. Małachowskiego 10,

60,00

0,00

60,00

III. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI:

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy w niniejszym postępowaniu

IV.INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE :

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty w niniejszym postępowaniu

 

  INFORMACJA O WYBORZE

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-04-04
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-04-04
Liczba odwiedzin: 560
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2019-04-04 13:09:14
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2019-04-04 13:08:49