Informacja GZUK o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

OFERTA Nr 1

PGE Obrót S.A.

Ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to jedyna niepodlegająca odrzuceniu  oferta w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę 293.803,20 zł brutto przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY
I PORÓWNANIA  OFERT
:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 100 %

Łączna liczba punktów

1.

PGE Obrót S.A.

Ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

 

100,00

 

 

100,00

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-01-29
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-01-29
Liczba odwiedzin: 680
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Informacja GZUK o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeta... Agnieszka Kobylarz 2019-01-29 11:37:19
2 Informacja GZUK o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeta... Agnieszka Kobylarz 2019-01-29 11:36:58
1 Informacja GZUK w Bojanowie o wyborze najkorzystniejszej ofe... Agnieszka Kobylarz 2019-01-29 11:36:18