Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.17.2018 na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Korabina”

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Korabina”

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje,iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Korabina” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 1

F PUH „ KRIS-BUD”

Krzysztof Śnieżek

36-220 Jasienica Rosielna 269 b, 332A

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę  329.734,01 zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady,  przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

gwarancja i rękojmia

40%

Łączna liczba punktów

1.       

F PUH „ KRIS-BUD”

Krzysztof Śnieżek

36-220 Jasienica Rosielna 269 b, 332A

60,00

40,00

 

100,00

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-11-22
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-11-22
Liczba odwiedzin: 785
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2018-11-22 11:49:09
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2018-11-22 11:48:45
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2018-11-22 11:48:13