Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.18.2018 na zadanie pn.Zakup wyposażenia TIK oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoła na 5+"

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy  pn. „Zakup wyposażenia TIK oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoła na 5+”

I.          Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wyposażenia TIK oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoła na 5+” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

CZĘŚĆ I  ZAKUP WYPOSAŻENIA TIK

OFERTA Nr 1

DESICO Sp. z o.o.

ul. Krakowska 29 C

50-424 Wrocław

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz termin płatności faktury. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę   83.726,20 zł brutto oraz 30 dniowy termin płatności faktury (przy czym do oceny oferty uwzględniony został jako 21 dniowy) przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt.
w kryterium

Termin płatności faktury  40%

 

Łączna liczba

punktów

1.

DESICO Sp z o.o. ul. Krakowska 29 C, 50-424 Wrocław

60,00

40,00

100,00

2.

FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21,  38-300 Gorlice

58,42

40,00

98,42

3.

Speedserwis Tomasz Wroński, ul. Nowowiejskiego 6A, 20-880 Lublin

53,11

40,00

21 dni

4.

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp z o.o., ul. Wolności 8 lok. 4, 26-600 Radom

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

5.

ITT-PRO Sp z o.o., ul. Podleśna 37, 01-673 Warszawa

53,53

 40,00

93,53

 

 

CZĘŚĆ II  ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie II części zamówienia z uwagi na fakt, iż w prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Podstawą do unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, w świetle którego Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-10-30
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-10-30
Liczba odwiedzin: 599
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2018-10-30 12:18:54
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2018-10-30 12:17:36