Informacja GOPS o wyborze najkorzystenijszej oferty w przetargu znak GOPS.262.4.2018 pn. Przygotowanie i odstarczanie posiłków do Domu Opieki Dziennej w Maziarni

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE POSIŁKÓW DO DOMU OPIEKI DZIENNEJ  W MAZIARNI ”

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie  informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE POSIŁKÓW DO DOMU OPIEKI DZIENNEJ  W MAZIARNI ” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną  przez Wykonawcę:

OFERTA NR 1

CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ

ul. Opatowska 10

27-600 Sandomierz

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to jedyna niepodlegająca odrzuceniu oferta w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 324.000,00 zł brutto oraz 21- dniowy termin płatności faktury przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

Termin płatności faktury  40%

Łączna liczba punktów

1.

CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ

ul. Opatowska 10

27-600 Sandomierz

60,00

           40,00

 

 

100,00


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-10-05
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-10-05
Liczba odwiedzin: 680
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja GOPS o wyborze najkorzystenijszej oferty w przeta... Agnieszka Kobylarz 2018-10-05 11:22:01
1 Informacja GOPS o wyborze najkorzystenijszej oferty w przeta... Agnieszka Kobylarz 2018-10-05 11:21:20