Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda i Pietropole

ZPB.271.16.2018

                                  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda i Pietropole”

I.          Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda i Pietropole” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

OFERTA Nr 1

Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe
Krzysztof Kluza 36-100 Kolbuszowa
, Bukowiec 100A

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości  i rękojmi za wady oraz parametrów technicznych. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę   8.421.665,35 zł brutto , zobowiązał się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady oraz wykonanie przedmiotu zamówienia zastosowanie  rur  kielichowych  o sztywności SN 12kN/m², przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

Gwarancja  40 %

Liczba pkt. kryterium Parametry techniczne

Łączna liczba punktów

  1.

Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe
Krzysztof Kluza 36-100 Kolbuszowa
, Bukowiec 100A

60,00

20,00

20,00

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomont” Sp. z o.o,
ul. Przy Torze 1, 35-2015 Rzeszów

42,83

20,00

20,00

82,83

3.

Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych ADMAR
Sp.J.
, 36-100 Kolbuszowa, Ul. Zbożowa 8

50,75

20,00

20,00

90,75

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-09-10
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-09-10
Liczba odwiedzin: 825
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2018-09-10 08:48:40
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2018-09-10 08:47:53