Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.14.2018 na roboty budowlane pn. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przyszów

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych  w miejscowości Przyszów

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych  w miejscowości Przyszówwybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 7

Transport Usługi Leśne

Henryk Lesiczka

Nowosielec 246B

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości  i rękojmi za wady . Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 129.873,24   zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia
60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady,
  przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

Gwarancja  40 %

Łączna liczba punktów

  1.

 ROBSON Sp. z o .o.

ul. Przemysłowa 3

27-600 Sandomierz

55,10

40,00

95,10

2.

DIG – POL Paweł Piekut

Łowisko 346

36-053 Kamień

42,22

40,00

82,22

3.

Usługi Transportowo - Sprzętowe Piotr Faraś, Stany, ul. Sosnowa 4

37-433 Bojanów

53,24

40,00

93,24

4.

FIRMA CHAMOT

Józef Chamot, Jata 92A

37-430 Jeżowe

36,16

40,00

76,16

5.

PAWEŁ LACH

Szyperki 39A,

37-405 Jarocin

 

37,91

40,00

77,91

6.

LITTRANS

Łukasz Litwiński

ul. Nowa 30B, 37-400 Nisko

26,32

40,00

66,32

7.

TRANSPORTUSŁUGI  LEŚNE

Henryk Lesiczka

Nowosielec 246B, 37-400 Nisko

60,00

40,00

100,00

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-08-27
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-08-27
Liczba odwiedzin: 646
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2018-08-27 11:36:09
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2018-08-27 11:35:28