Informacja GOPS o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak GOPS.262.2.2018 pn. Zakup wyposażenia Domu Opieki Dziennej w Maziarni

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Zakup wyposażenia Domu Opieki Dziennej w Maziarni”

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie  informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wyposażenia Domu Opieki Dziennej w Maziarni” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone  przez Wykonawców:

CZĘŚĆ  I      ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

OFERTA NR 2

Przedsiębiorstwo Handlowe
„UNIGA” 35-310 Rzeszów
ul. Rejtana 22/98

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. terminu realizacji zamówienia . Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 4.233,79 zł brutto oraz zobowiązał się do realizacji zamówienia do dnia 03.09.2018 r. przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji

40%

Łączna liczba punktów

2.

Przedsiębiorstwo Handlowe
„UNIGA” 35-310 Rzeszów
ul. Rejtana 22/98

60,00

           40,00

 

 

100,00

3.

GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a 37-300 Leżajsk

58,76

40,00

 

98,76

4.

CENTRUM SEDNO Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 44-48
75-252 Koszalin

12,00

40,00

 

 

52,00

6.

VICTORES
Skrzywno 102
98-311 Ostrówek

44,70

40,00

 

84,70

7.

KAL-SPORT
HURTOWANIA SPORTOWA
35-310 Rzeszów, Al. Rejtana 8

31,87

40,00

 

71,87

 

CZĘŚĆ  II      ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU AGD

 

OFERTA NR 3

GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a 37-300 Leżajsk

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. terminu realizacji zamówienia . Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 14.492,50 zł brutto oraz zobowiązał się do realizacji zamówienia do dnia 03.09.2018 r. przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji

40%

Łączna liczba punktów

1.

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak
Gorzeszów 19
58-405 Krzeszów

53,09

           40,00

 

 

93,09

3.

GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a
37-300 Leżajsk

60,00

40,00

 

100,00

4.

CENTRUM SEDNO Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 44-48
75-252 Koszalin

30,87

40,00

 

 

70,87

6.

VICTORES
Skrzywno 102
98-311 Ostrówek

58,91

40,00

 

98,91

7.

KAL-SPORT
HURTOWANIA SPORTOWA
35-310 Rzeszów, Al. Rejtana 8

51,42

40,00

 

91,42

CZĘŚĆ  III    ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU DO REHABILITACJI

OFERTA NR 10

SKLEP SPORTOWY „MARATON”

ul. Okulickiego 88

37-450 Stalowa Wola

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. terminu realizacji zamówienia . Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 17.644,00 zł brutto oraz zobowiązał się do realizacji zamówienia do dnia 03.09.2018 r. przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji

40%

Łączna liczba punktów

1.

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak
Gorzeszów 19
58-405 Krzeszów

21,61

           40,00

 

 

61,61

3.

GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a
37-300 Leżajsk

43,03

40,00

 

83,03

4.

CENTRUM SEDNO Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 44-48
75-252 Koszalin

19,38

40,00

 

 

69,38

7.

KAL-SPORT
HURTOWANIA SPORTOWA
35-310 Rzeszów
Al. Rejtana 8

38,99

40,00

 

 

78,99

8.

RONOMED Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Przyjaźni 52/1U
53-030 Wrocław

29,50

40,00

 

69,50

10.

SKLEP SPORTOWY „MARATON”
ul. Okulickiego 88
37-450 Stalowa Wola

60,00

40,00

100,00

 

 

 

CZĘŚĆ  IV         ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Oferta Nr 9

AND COMPUTERS S.C.
ul. Okulickiego 80
37-450 Stalowa Wola

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. terminu realizacji zamówienia . Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 17.314,00  zł brutto oraz zobowiązał się do realizacji zamówienia do dnia 03.09.2018 r. przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji

40%

Łączna liczba punktów

1.

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak
Gorzeszów 19
58-405 Krzeszów

45,06

           40,00

 

 

85,06

3.

GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a
37-300 Leżajsk

44,48

40,00

 

84,48

4.

CENTRUM SEDNO Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 44-48
75-252 Koszalin

18,16

40,00

 

58,16

6.

VICTORES
Skrzywno 102
98-311 Ostrówek

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

9.

AND COMPUTERS S.C.
ul. Okulickiego 80
37-450 Stalowa Wola

54,03

40,00

 

94,03

 

CZĘŚĆ  V          ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI

Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie V części zamówienia, a podstawą faktycznąunieważnienia jest nieporównywalność złożonych w przetargu ofert. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu, jak również w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  nie wymagał dołączenia do oferty  katalogów, modeli, wobec czego na etapie sprawdzania ofert nie ma możliwości zweryfikowania, czy poszczególne elementy wyposażenia  spełniają jego oczekiwania. Zamawiający w przetargu określił jedynie parametry, które wykonawca miał potwierdzić w formie oświadczenia.  Z wiedzy zamawiającego pozyskanej z różnych źródeł wynika, że oferty wykonawców mogą nie spełniać wymagań i faktycznie oferty mogą okazać się nieporównywalne.

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest przepis art. 93 ust. 1 pkt 7  w świetle którego zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z uwagi na fakt, że przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p. nie odwołuje się  wyłącznie do art. 146 p.z.p., to w doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że katalog wad z art. 146 ust. 1 nie stanowi wyłącznej podstawy do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 7 p.z.p. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił część V zamówienia w ramach postępowania przetargowego.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-08-24
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-08-24
Liczba odwiedzin: 723
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja GOPS o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeta... Agnieszka Kobylarz 2018-08-24 11:29:00
1 Informacja GOPS o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeta... Agnieszka Kobylarz 2018-08-24 11:28:11