Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.268.736,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanów


                    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.268.736,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanów ”


I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.268.736,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanów” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 1
Bank Spółdzielczy w Połańcu
ul. Żapniowska 3
28-230 Połaniec

UZASADNIENIE:
Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. terminu uruchomienia kredytu. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 216.141,75 zł  oraz zobowiązał się do uruchomienia kredytu w terminie 1 dnia od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego,  przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

Termin uruchomienia kredytu   40 %

Łączna liczba punktów

1.      

Bank Spółdzielczy w Połańcu

Ul. Żapniowska 3

28-230 Połaniec

60,00

40,00

100,00

2.

Nadsański Bank Spółdzielczy ul. Okulickiego 56C, 37-450 Stalowa Wola

57,38

40,00

97,38

 

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-07-03
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-07-03
Liczba odwiedzin: 691
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu p... Agnieszka Kobylarz 2018-07-03 07:33:20
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu p... Agnieszka Kobylarz 2018-07-03 07:30:11