Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.10.2018 na roboty budowlane pn.ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GWOŹDŹCU

ZPB.271.10.2018
                   
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GWOŹDŹCU”

 


I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GWOŹDŹCU” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 1
Zakład Handlowo-Usługowy Kazimierz Szewczyk
37-430 Jeżowe 382A

UZASADNIENIE:
Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości  i rękojmi za wady . Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 1.093.121,73  zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady,  przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

 

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

Gwarancja  40 %

Łączna liczba punktów

1.      

Zakład Handlowo-Usługowy Kazimierz Szewczyk

37-430 Jeżowe 382A

60,00

40,00

100,00

2.

Zakład Remontowo-Budowlany „ANDPOL” Andrzej Delekta

Sójkowa 45b

37-430 Jeżowe

58,88

40,00

98,88

3.

ZPHU „RE-MAT”

Jan Kopacz

37-430Jeżowe 229

57,48

40,00

97,48

 

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-06-15
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-06-15
Liczba odwiedzin: 675
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2018-06-15 10:49:55
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2018-06-15 10:49:26