Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.9.2018 na roboty budowlane pn. Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bojanów

 

ZPB.271.9.2018

                                                          

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bojanów”

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje,iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bojanów” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

Część I  - Przebudowa placu zabaw w miejscowości Stany ul. Kozły

OFERTA Nr 3

F.P-H-U „FASADA”

Robert Pakłos

36-105 Cmolas

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości  i rękojmi za wady . Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 43.500,00  zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia
60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady,
  przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

Gwarancja  40 %

Łączna liczba punktów

1.      

FIOR Sp. z o.o.  

Ul. Odkrywców 1/3-5

53-212 Wrocław

29,14

40,00

69,14

3

F.P-H-U „FASADA”

Robert Pakłos

 36-105 Cmolas

60,00

40,00

100,00

5.

APIS POLSKA

Sp. z o.o.

Ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

31,46

40,00

71,46

Część II Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Stany

 

OFERTA Nr 3

F.P-H-U „FASADA”

Robert Pakłos

36-105 Cmolas

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości  i rękojmi za wady . Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 57.800,00  zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia
60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady,
  przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

Gwarancja  40 %

Łączna liczba punktów

2. 

HERKULES Sp. z o.o.

Spółka komandytowa

Ul. Pogorska 34C

32-500 Chrzanów

53,51

40,00

93,51

3

F.P-H-U „FASADA”

Robert Pakłos

 36-105 Cmolas

60,00

40,00

100,00

5.

APIS POLSKA

Sp. z o.o.

Ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

47,83

40,00

87,83

 

Część III Budowa placu zabaw w miejscowości Przyszów Ruda  

OFERTA Nr 3

F.P-H-U „FASADA”

Robert Pakłos

36-105 Cmolas

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości  i rękojmi za wady . Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 68.000,00  zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia
60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady,
  przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

Gwarancja  40 %

Łączna liczba punktów

3

F.P-H-U „FASADA”

Robert Pakłos

 36-105 Cmolas

60,00

40,00

100,00

5.

APIS POLSKA

Sp. z o.o.

Ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

51,36

40,00

91,36

 

Część IV

Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Przyszów Burdze

OFERTA Nr 4

F PUH „ KRIS-BUD”

Krzysztof Śnieżek

36-220 Jasienica Rosielna 269 b, 332A

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu w ramach Część IV zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 243.428,45  zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady,  przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

gwarancja i rękojmia

40%

Łączna liczba punktów

4.

F PUH „ KRIS-BUD”

Krzysztof Śnieżek

36-220 Jasienica Rosielna 269 b, 332A

60,00

40,00

 

100,00

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-06-11
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-06-11
Liczba odwiedzin: 788
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2018-06-11 12:55:40
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2018-06-11 12:54:17