Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.7.2018 na roboty budowlane pn. Zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach - budowa boiska do minigolfa wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. Zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach - budowa boiska do minigolfa wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach - budowa boiska do minigolfa wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu”  wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 1
F PUH „ KRIS-BUD”
Krzysztof Śnieżek
36-220 Jasiennica Rosielna 269 b, 332A

UZASADNIENIE:
Oferta wybranego Wykonawcy to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu w niniejszym postępowaniu.. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 320.901,75 zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady,  przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.
II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

 

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

gwarancja i rękojmia

40%

Łączna liczba punktów

1.       4.

F PUH „ KRIS-BUD”

Krzysztof Śnieżek

36-220 Jasiennica Rosielna 269 b, 332A

60,00

40,00

 

100,00

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-05-18
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-05-20
Liczba odwiedzin: 946
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2018-05-20 12:38:02
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2018-05-18 12:56:47
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2018-05-18 12:55:05