Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.6.2018 pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Bojanów, Laski, Cisów Las i Ruda

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Bojanów, Laski, Cisów Las i Ruda

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Bojanów, Laski, Cisów Las i Ruda” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 4
F.P-H-U „FASADA”
Robert Pakłos
36-105 Cmolas


UZASADNIENIE:
Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości  i rękojmi za wady . Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 230.000,00  zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady,  przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp.
W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

gwarancja i rękojmia

40%

Łączna liczba punktów

1.       1.

FIT PARK Sp. z o. o.

Ul. Powstańców
Wielkopolskich 74
, 87-100 Toruń   

56,04

40,00

 

 

96,04

2.       2.

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa MARPIS Sp.  z o.o. Stobierna 9, 36-002 Jasionka

56,23

33,33

 

89,56

3.       3.

FUH  ELBUDPOL Wiesław Małek

Ul. Handlowa 13, 37-450 Stalowa Wola 

49,14

40,00

 

89,14

4.       4.

F.P-H-U „FASADA”

Robert Pakłos , 36-105 Cmolas

60,00

40,00

 

100,00


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-05-18
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-02-22
Liczba odwiedzin: 1033
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2019-02-22 11:38:30
3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2018-05-18 11:29:28
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2018-05-18 11:28:57
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2018-05-18 11:28:20