Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.8.2018 na zadanie pn. Budowa windy wewnętrznej w budynku po Szkole Podstawowej w Maziarni

         


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Budowa windy wewnętrznej w budynku po Szkole Podstawowej w Maziarni”

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa windy wewnętrznej w budynku po Szkole Podstawowej w Maziarni” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 1
MATLIFT Przedsiębiorstwo Dźwigowo Instalacyjne
ul. Sławinek 34D
20-818 Lublin

UZASADNIENIE:
Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości  i rękojmi za wady . Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 147.184,01 zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady,  przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

gwarancja i rękojmia

40%

Łączna liczba punktów

1.

 MATLIFT Przedsiębiorstwo Dźwigowo Instalacyjne

ul. Sławinek 34D

20-818 Lublin

60,00

           40,00

 

 

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe OTECH Sp. z o.o.

Ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice

48,39

40,00

 

88,39

3.

BUDOART Michał Łata

37-464 Stalowa Wola

Ul. Sandomierska  64

46,03

40,00

 

86,03


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-05-17
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-05-17
Liczba odwiedzin: 475
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2018-05-17 10:35:09
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2018-05-17 10:34:24