Informacja GOPS w Bojanowie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na roboty budowlane pn. „PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA DOM OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. PARKOWA 5
37-433 BOJANÓW               


GOPS.262.1.2018                   


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA DOM OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI”I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie  informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA DOM OPIEKI DZIENNEJ
W MAZIARNI wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 5
Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek
Nowosielec 288
37-430 Nisko

UZASADNIENIE:
Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości  i rękojmi za wady . Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 366.993,57 zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia  60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady,  przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

gwarancja i rękojmia

40%

Łączna liczba punktów

1.

FUH ELBUDPOL
Wiesław Małek

Ul. Handlowa 13

37-450 Stalowa Wola  

43,89

           40,00

 

 

83,89

2.

Zakład Remontowo-Budowlany

Roman Olszowy

Ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy

36,97

40,00

 

76,97

3.

PBMH Firma Budowlana

Alfred Kłosowski

Ul. Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

49,06

40,00

 

 

89,06

4.

FAMARK Krzysztof Markowicz

37-430 Jeżowe 789E

52,85

40,00

 

92,85

5.

Zakład Remontowo-Budowlany
Józef Bajek

Nowosielec 288

37-430 Nisko

60,00

40,00

 

100,00

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-05-04
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-05-04
Liczba odwiedzin: 587
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja GOPS w Bojanowie o wyborze najkorzystniejszej ofe... Agnieszka Kobylarz 2018-05-04 12:33:42
1 Informacja GOPS w Bojanowie o wyborze najkorzystniejszej ofe... Agnieszka Kobylarz 2018-05-04 12:32:20