Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.3.2018 na roboty budowlane pn. Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 4

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG Sp. z.o.o.

ul. Wrzosowa 97

37-450 Stalowa Wola

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości  i rękojmi za wady . Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 425.176,65 zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady,  przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

gwarancja i rękojmia

40%

Łączna liczba punktów

1.

Paweł Lach

Szyperki 39A, 37-405 Jarocin

45,00

           40,00

 

 

85,00

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Płeszka Ul. Sandomierska 20aB/9, 37-400 Nisko

40,73

40,00

 

80,73

3.

Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.

Rudna Mała 47 b

36-060 Głogów Młp.

54,04

40,00

 

94,04

4.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG Sp. z.o.o. Ul. Wrzosowa 97

37-450 Stalowa Wola

60,00

40,00

 

100,00

5.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

43,85

40,00

 

83,85

6.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z.o.o. w Mielcu,
39-300 Mielec, Ul. Korczaka 6a

47,41

40,00

 

87,41

III. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI:

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy w niniejszym postępowaniu

IV.INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE :

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty w niniejszym postępowaniu


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-03-27
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-03-27
Liczba odwiedzin: 774
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2018-03-27 12:13:24
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2018-03-27 12:11:14
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2018-03-27 12:07:32