Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy

 

ZPB.271.2.2018                                                                                                                                                             Bojanów, dnia 2018-01-30

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn. „Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy”

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1579)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 1

Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli

ul. Okulickiego 56C

37-450 Stalowa Wola

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Wykonawca wykazał spełnienie wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt.
w kryterium

Oprocentowanie kredytu

Liczba pkt.

Oprocentowanie rachunku

Liczba pkt.

Oprocentowanie lokat typu overnight

Łączna liczba punktów

  1.  

Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli

ul. Okulickiego 56C

37-450 Stalowa Wola

60,00

10,00

 

10,00

 

20,00

 

 

100,00

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ UMOWY


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-01-30
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-01-30
Liczba odwiedzin: 725
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2018-01-30 14:25:20
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2018-01-30 14:24:46