Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Bojanów

 

ZPB.271.12.2017                                                                                                                Bojanów, dnia 2017-12-21

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 2

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 295

37-403 Pysznica

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych tego samego dnia. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia najniższą ceną oraz  zobowiązał się do odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych tego samego dnia przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt.
w kryterium

sposób odbioru odpadów

Łączna liczba punktów

  1.  

Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych Józefa Hausner

Wolina ul. Sienkiewicza 74, 37-400 Nisko

54,73

40,00

 

 

94,73

2.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 295

37-403 Pysznica

 

60,00

              40,00

 

 

 

100,00

3.

 Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Ul. Komunalna 1

37-450 Stalowa Wola

50,73

40,00

 

90,73

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2017-12-22
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2017-12-22
Liczba odwiedzin: 771
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2017-12-22 07:52:19
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2017-12-22 07:51:44