Informacja GZUK o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 1

PGE Obrót S.A.

Ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to jedyna niepodlegająca odrzuceniu  oferta w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę 239.375,13 zł brutto przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY
I PORÓWNANIA  OFERT
:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 100 %

Łączna liczba punktów

1.

PGE Obrót S.A.

Ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

 

100,00

 

 

100,00

 

III. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI:

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy w niniejszym postępowaniu

 

IV.INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE :

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty w niniejszym postępowaniu


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2017-12-21
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2017-12-21
Liczba odwiedzin: 726
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja GZUK o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeta... Agnieszka Kobylarz 2017-12-21 13:16:41
1 Informacja GZUK o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeta... Agnieszka Kobylarz 2017-12-21 13:11:33