Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018

 

ZPB.271.11.2017                                                                                                   Bojanów, dnia 2017-08-24

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów  dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018”

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)  zwanej dalej Pzp, Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów  dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018”  wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

OFERTA Nr 2

PKS w Stalowej Woli S.A.

Ul. Ofiar Katynia 30

37-450 Stalowa Wola

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. czas podstawienia autobusu zastępczego oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 161.364,00 zł brutto oraz zobowiązał się do podstawienia autobusu zastępczego do 20 min. od wystąpienia awarii przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY  I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

autobus zastępczy 40%

Łączna liczba punktów

1

PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Ul. Zwierzyniecka 30

39-400 Tarnobrzeg

57,63

20,00

 

 

77,63

2

PKS w Stalowej Woli S.A.

Ul. Ofiar Katynia 30

37-450 Stalowa Wola

60,00

 

40,00

 

 

100,00

 

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2017-08-24
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2017-08-24
Liczba odwiedzin: 1001
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2017-08-24 13:10:34
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2017-08-24 12:52:57
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2017-08-24 12:52:25