Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.10.2017 pn. Budowa budynku garażowego w msc. Bojanów

ZPB.271.10.2017                                                              Bojanów, dnia 2017-06-30


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. Budowa budynku garażowego w miejscowości Bojanów


I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)  zwanej dalej Pzp, Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku garażowego w miejscowości Bojanów wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Oferta nr
FIRMA STALBUD KAZIMIERZ MŁYNARSKI
UL. PRZEMYSŁOWA 9F
37-450 STALOWA WOLA

UZASADNIENIE:
Oferta wybranego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości i rękojmi za wady. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia kwotę 154.800,90 zł brutto oraz zaoferował 60 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

Gwarancja  i rękojmia za wady

40%

Łączna liczba punktów

1.

M-BUD Monika Duda

33-152 Pogórska Wola 37c

 

52,06

40,00

92,06

2

Zakład Remontowo-Budowalny „ROZ” Wiesław Hetel

Sójkowa 90, 37-430 Jeżowe

50,37

40,00

90,37

3

FUH ELBUDPOL WIESŁAW MAŁEK

UL. HANDLOWA 13

37-450 STALOWA WOLA

57,89

40,00

97,89

4

FIRMA STALBUD KAZIMIERZ MŁYNARSKI UL. PRZEMYSŁOWA 9F

37-450 STALOWA WOLA

60,00

40,00

100,00

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2017-06-30
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2017-06-30
Liczba odwiedzin: 904
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2017-06-30 09:54:37
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2017-06-30 09:52:26