Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.9.2017 pn. Doposażenie szkół w narzędzia TIK w ramach projektu pn. Sukces rośnie z nami

ZPB.271.9.2017                                                              Bojanów, dnia 2017-06-07


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. DOPOSAŻENIE   SZKÓŁ W NARZĘDZIA TIK  W RAMACH PROJEKTU PN. SUKCES ROŚNIE Z NAMI”

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)  zwanej dalej Pzp, Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. DOPOSAŻENIE   SZKÓŁ W NARZĘDZIA TIK  W RAMACH PROJEKTU  PN. SUKCES ROŚNIE Z NAMI” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Oferta nr 2
ITwares Sp. z o.o.
ul. Magnolii 1E lok.1, Nowa Wola
05-515 Mysiadło

UZASADNIENIE:
Oferta wybranego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. terminu realizacji zamówienia. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia kwotę 299.566,50 zł brutto oraz zobowiązał się do realizacji zamówienia do dnia 16.06.2017 roku przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

Termin 40%

Łączna liczba punktów

1.

ELMAR Anna Karnas

Ul. 3-go Maja 1/3

 

59,93

40,00

99,93

2.

ITwares Sp. z o.o.

ul. Magnolii 1E lok.1, Nowa Wola

05-515 Mysiadło

 

60,00

40,00

100,00

3.

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o

ul. Wolność 8 lok.4

26-600 Radom

59,15

40,00

99,15

4.

13p Grzegorz Kociumbas

ul. Turkusowa 11

52-215 Wrocław

55,00

0,00

55,00

                                                         

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2017-06-07
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2017-06-07
Liczba odwiedzin: 1027
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2017-06-07 09:22:10
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2017-06-07 09:18:42