Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu znak ZPB.271.5.2017 pn. Budowa trzech obiektów sportowych na terenie gminy Bojanów w msc. Stany, Maziarnia i Przyszów Ruda

 

ZPB.271.5.2017                                                                                                                                                                                           Bojanów, dnia 2017-05-15

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. Budowa trzech obiektów sportowych na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Stany, Maziarnia i Przyszów Ruda

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje,
iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa trzech obiektów sportowych na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Stany, Maziarnia i Przyszów Ruda” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez nw. Wykonawców
:

 

Część II pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewid: 109,113 w miejscowości Maziarnia

 

 

OFERTA Nr 5

 

"Probud" Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza

ul. Krakowska 7

32-100 Proszowice

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości  i rękojmi za wady. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia kwotę 455.416,77 zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady,  przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

gwarancja i rękojmia

40%

Łączna liczba punktów

1.

DRO-MAR Marcin Dróżdż
Makowiec, ul. Radomska 138, 26-640 Skaryszew

47,20

         40,00

 

 

 

87,20

3.

"Eurocourt" Sp. z o.o.

ul. Wolno ść 8 lok. 726-610 Radom

56,96

40,00

 

96,96

4.

TORAKOL Rajmund Zalewski

88-210 Dobre, Koszczały 9

51,09

40,00

 

91,09

5.

"Probud" Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza
ul. Krakowska 7, 32-100 Proszowice

60,00

40,00

 

100,00

6.

Saltex Europa Sp. z.o.o. ul. Sudecka 106 a, 53-129 Wrocław. – LIDER KONSORCJUM

SPORT TRACK SP Z O O, Ul. Jasna 9, 52-200 Wysoka- Partner KONSORCJUM

54,91

40,00

 

 

94,91

7.

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY ROMAN OLSZOWY,
36-147 Kosowy , ul. Szkolna 55

46,40

40,00

 

86,40

8.

Krzysztof Śnieżek FPUH "KRIS-BUD" Jasienica Rosielna 332/a, 36-220 Jasienica Rosielna

58,18

40,00

 

98,18

9.

ZRB „KOREM” Kazimierz Koc Sp.j.

37-430 Jeżowe 701

46,65

40,00

 

86,65

 

III. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI:

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy w niniejszym postępowaniu

 

IV.INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE :

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty w niniejszym postępowaniu

 

V. INFORMACJE  W ZAKRESIE ART.94 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP.

Zamawiający informuje, iż umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. dnia 22.05.2017 roku.

 

Część III pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewid: 1248
w miejscowości Przyszów Ruda

 

OFERTA Nr 8

 

Krzysztof Śnieżek FPUH "KRIS-BUD"

 Jasienica Rosielna 332/a,

36-220 Jasienica Rosielna

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości  i rękojmi za wady. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia kwotę 252.373,44 zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji
 i rękojmi za wady,
  przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych
 w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

gwarancja i rękojmia

40%

Łączna liczba punktów

1.

DRO-MAR Marcin Dróżdż
Makowiec, ul. Radomska 138, 26-640 Skaryszew

49,77

         40,00

 

 

 

89,77

3.

"Eurocourt" Sp. z o.o.

ul. Wolno ść 8 lok. 726-610 Radom

53,76

40,00

 

93,76

 

4.

TORAKOL Rajmund Zalewski

88-210 Dobre, Koszczały 9

52,76

40,00

 

92,76

6.

Saltex Europa Sp. z.o.o. ul. Sudecka 106 a, 53-129 Wrocław. – LIDER KONSORCJUM

SPORT TRACK SP Z O O, Ul. Jasna 9, 52-200 Wysoka- Partner KONSORCJUM

 

55,90

40,00

 

 

95,90

7.

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY ROMAN OLSZOWY,
36-147 Kosowy , ul. Szkolna 55

51,15

40,00

 

91,15

8.

Krzysztof Śnieżek FPUH "KRIS-BUD" Jasienica Rosielna 332/a, 36-220 Jasienica Rosielna

60,00

40,00

 

100,00

9.

ZRB „KOREM” Kazimierz Koc Sp.j.

37-430 Jeżowe 701

48,21

40,00

 

88,21

 

III. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI:

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy w niniejszym postępowaniu

 

IV.INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE :

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty w niniejszym postępowaniu

 

V. INFORMACJE  W ZAKRESIE ART.94 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP.

Zamawiający informuje, iż umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. dnia 22.05.2017 roku.

 

VI. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA : Część I

 pn. Budowa bieżni okrężnej 4-torowej o dł. 400 m, bieżni prostej 6-torowej o długości 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, boiska piłkarskiego o wym. 60x100 m, budynku zaplecza w Stanach.

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części I zamówienia.

 

Uzasadnienie prawne i faktyczne

Na  podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie,  z uwagi na fakt, iż  cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie I części  zamówienia pn. Budowa bieżni okrężnej 4-torowej o dł. 400 m, bieżni prostej 6-torowej o długości 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, boiska piłkarskiego o wym. 60x100 m, budynku zaplecza w Stanach  w wysokości: 2.400.000,00 zł.  W prowadzonym postępowaniu cena  najkorzystniejszej oferty  dotyczącej I części zamówienia przewyższała znacznie powyższą kwotę, a Zamawiający nie miał możliwości  zwiększenia kwoty  na sfinansowanie I części zamówienia. Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnił postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla części I


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2017-05-15
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2017-05-15
Liczba odwiedzin: 941
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2017-05-15 12:29:12
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2017-05-15 12:28:19