Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Informacja o uchyleniu się od podpisania umowy i wyborze oferty kolejnego wykonawcy

 ZPB. 271. 2 .2015                                                                               Bojanów, dnia 08.05.2015 r.

 

INFORMACJA O UCHYLENIU SIĘ OD PODPISANIA UMOWY
I WYBORZE OFERTY KOLEJNEGO WYKONAWCY

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane  pn. Remont: drogi gminnej nr 101112 R Stany (Królewska) w miejscowości Stany w km 0+090 - 1+265 i ciągu dróg gminnych nr 101162R, 101163 R Laski - Budy w miejscowości Laski w km 0+170 - 1+290 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ul. Gajowej, ul. Grądkowej, ul. Kuligi, ul. Łęgowej, ul. Szkolnej, ul. Parkowej w miejscowości Stany i ul. Ługowej, ul. Strażackiej w miejscowości Bojanów

Działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont: drogi gminnej nr 101112 R Stany (Królewska) w miejscowości Stany w km 0+090 - 1+265 i ciągu dróg gminnych nr 101162R, 101163 R Laski - Budy w miejscowości Laski w km 0+170 - 1+290 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ul. Gajowej, ul. Grądkowej, ul. Kuligi, ul. Łęgowej, ul. Szkolnej,
ul. Parkowej w miejscowości Stany i ul. Ługowej, ul. Strażackiej w miejscowości
związku z uchylaniem się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę, którego oferta została wybrana, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez ich ponownego badania i oceny.

 

W związku z powyższym wybrano ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas z siedzibą Piaseczno 44, 27-670 Łoniów. 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2015-05-12
Udostępniający: 2015-05-12
Liczba odwiedzin: 758