INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU ZNAK ZPB.271.2.2015

 

 ZPB. 271. 2 .2015                                                                              Bojanów, dnia 20.04.2015 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane  pn. Remont: drogi gminnej nr 101112 R Stany (Królewska) w miejscowości Stany w km 0+090 - 1+265 i ciągu dróg gminnych nr 101162R, 101163 R Laski - Budy w miejscowości Laski w km 0+170 - 1+290 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ul. Gajowej, ul. Grądkowej, ul. Kuligi, ul. Łęgowej, ul. Szkolnej, ul. Parkowej w miejscowości Stany i ul. Ługowej, ul. Strażackiej w miejscowości Bojanów

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2   ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. . Remont: drogi gminnej nr 101112 R Stany (Królewska)  w miejscowości Stany w km 0+090 - 1+265 i ciągu dróg gminnych nr 101162R, 101163 R Laski - Budy w miejscowości Laski w km 0+170 - 1+290 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ul. Gajowej, ul. Grądkowej, ul. Kuligi, ul. Łęgowej, ul. Szkolnej,  ul. Parkowej w miejscowości Stany i ul. Ługowej, ul. Strażackiej w miejscowości Bojanów wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 4

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego INŻDRÓG
Sp. z o.o. Ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 623.116,91  zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia 60  miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

 

Liczba pkt. w kryterium

cena 95 %

Liczba pkt. w kryterium

gwarancja 5%

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z.o.o. w Mielcu

ul. Korczaka 6a

39-300 Mielec

 

62,73

 

(Netto:  767 146,96

Brutto: 943 590,76)

5,00

 

60 miesięcy

67,73

2

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp.z.o.o.

Rudna Mała 47b

36-060 Głogów Małopolski

 

69,89

 

Netto:  688 538,62

Brutto: 846 902,50

3,00

 

36 miesięcy

72,89

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

,,DROKAM''

Piaseczno 44

27-670 Łoniów

 

81,04

 

Netto: 593 768,18

Brutto:730 334,86

5,00

 

60 miesięcy

86,04

4

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno - Drogowego

,,INŻDRÓG'' Sp.z.o.o.

ul. Wrzosowa 97

37-450 Stalowa Wola

 

 

95,00

 

Netto:  506 599,11

Brutto: 623 116,91

 

5,00

 

 

60 miesięcy

 

100,00

5

PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna

ul. Kolejowa 10E

23-200 Kraśnik

 

 

73,84

 

Netto:   651 732,25

Brutto: 801 630,67

 

5,00

 

60 miesięcy

 

78,84

6

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o.

,,DYLMEX”' Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

 

74,18

 

Netto: 648 792,08

Brutto: 798 014,25

 

5,00

 

60 miesięcy

 

79,18


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2015-04-20
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2015-04-20
Liczba odwiedzin: 1473
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU Z... Agnieszka Kobylarz 2015-04-20 11:23:23
1 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU Z... Agnieszka Kobylarz 2015-04-20 11:21:59