Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybujcji dla obiektów Gminy Bojanów

 

 ZPB. 271. 14 .2014                                                                                                                                                                          Bojanów, dnia 23.12.2014 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 1

PGE Obrót S.A.

Ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. terminu płatności faktury jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 513.705,12 zł brutto oraz zaoferował 14-dniowy termin płatności faktury przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 95 pkt.

Liczba pkt. w kryterium

Termin płatności faktury

5 pkt.

Łączna liczba punktów

1.

PGE Obrót S.A.

Ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

 

95,00

5,00

 

 

 

100,00


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2014-12-23
Udostępniający: 2014-12-23
Liczba odwiedzin: 776