Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Bojanów

 

ZPB. 271. 13 .2014               

                                                                   Bojanów, dnia 19.12.2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania przetargowego pn.  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów.

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 zwanej dalej Pzp) Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów”wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 2

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Ul. Komunalna 1

37-450 Stalowa Wola

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. czasu realizacji zgłoszonej reklamacji, oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 349.920,00  zł brutto oraz oświadczył, iż czas realizacji zgłoszonej reklamacji będzie wynosił 0,75 godziny przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt.
w kryterium

cena 95 pkt.

 

Liczba pkt. w kryterium

reklamacja

5 pkt.

 

Łączna punktacja

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.37-403 Pysznica

ul. Wolności 295

95,00

 

1,25

 

96,25

2.

 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Komunalna 1

37-450 Stalowa Wola

94,82

 

5,00

 

99,82


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2014-12-19
Udostępniający: 2014-12-19
Liczba odwiedzin: 722