Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty w przetargu pn. Remont dróg gminnych Przyszów Ruda Osiedle w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

 

 ZPB. 271. 11 .2014                                                                                                                                                                Bojanów, dnia 08.12.2014 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane  pn. Remont dróg gminnych: nr 101184R Przyszów Ruda Osiedle III w km 0+000-0+393 oraz dz. nr ewid. 1868, 4810, 4811 Przyszów Ruda Osiedle w km 0+000-0+310 w miejscowości Przyszów Ruda w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2   ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont dróg gminnych: nr 101184R Przyszów Ruda Osiedle III w km 0+000-0+393 oraz dz. nr ewid. 1868, 4810, 4811 Przyszów Ruda Osiedle w km 0+000-0+310 w miejscowości Przyszów Ruda w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowychwybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wykonawca zaoferował: cenę 144.472,55  zł brutto oraz 60  miesięczną gwarancję na wykonany przedmiot zamówienia przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 95 %

Liczba pkt. w kryterium

gwarancja 5%

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
 i Mostów S.A.

Ul. Białobrzeska 159, 37-110 Żołynia

66,17

4,00

 

 

70,17

2

Przedsiębiorstwo „MOLTER”

Rudna Mała 47 b

36-060 Głogów Małopolski

86,53

 

5,00

 

 

91,53

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

95,00

5,00

 

 

100,00

 

 

4

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego
 INŻDRÓG Sp. z o.o.

Ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola

93,60

5,00

 

 

 

98,60

5

Konsorcjum Firm

Przedsiębiorstwo Drogowe  Sp. z o.o.

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl

Ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

93,65

3,00

 

 

 

96,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2014-12-08
Udostępniający: 2014-12-08
Liczba odwiedzin: 738