Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeatrgu pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.198.750 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów

  800x600

 ZPB. 271. 12 .2014                                                                                                                                                                                           Bojanów, dnia  08.12.2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
w wysokości 1.198.735,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów”

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.198.735,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

OFERTA Nr 2

Nadsański Bank Spółdzielczy

Ul. Okulickiego 56C

37-450 Stalowa Wola

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to najkorzystniejsza, przy zastosowaniu kryteriów: ceny oraz czasu na uruchomienie kredytu, oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 167.467,23 zł oraz zobowiązał się do uruchomienia kredytu w terminie 1 dnia od podpisania umowy, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału
w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt.
w kryterium
cena 98%

 

Liczba pkt. w kryterium czas uruchomienia kredytu – 2%

Łączna liczba punktów

1

GETIN NOBE BANK S.A.

Ul. Przyokopowa 33,
01-208 Warszawa

84,02

 

2,0

 

86,02

2

Nadsański Bank Spółdzielczy

Ul. Okulickiego 56C

37-450 Stalowa Wola

98,00

2,0

 

 

100,00

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2014-12-08
Udostępniający: 2014-12-08
Liczba odwiedzin: 835