Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim

  

 

 ZPB. 271. 9 .2014                                                                                                       Bojanów, dnia  12.11.2014 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn. Dostawa samochodu osobowego - mikrobusu w wersji standardowej, 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Dostawa samochodu osobowego - mikrobusu w wersji standardowej, 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 1

AUTORUD Stanisław Górski, Stanisław Sobiło Sp.j.

Ul. KEN 49, 37-450 Stalowa Wola

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to jedyna niepodlegająca odrzuceniu oferta w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia najkorzystniejsza. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 137.361,48 zł brutto, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Wartość

brutto

Liczba pkt. w kryterium cena 80%

Ocena [%]

Liczba pkt. w kryterium parametry 

Techniczne  

Łączna liczba punktów

1

AUTORUD Stanisław Górski, Stanisław Sobiło Sp.j.

Ul. KEN 49,
37-450 Stalowa Wola

 

137.361,48

 

 

 

80,00

20,00

 

 

100,00

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2014-11-12
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2014-11-12
Liczba odwiedzin: 1526
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu p... Agnieszka Kobylarz 2014-11-12 13:02:16
1 Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty w przetargu pn... Agnieszka Kobylarz 2014-11-12 13:01:32