Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla msc. Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany ul. Krochowa

 

 ZPB. 271. 8 .2014                                                                                                                                                                                                                 Bojanów, dnia  04.11.2014 r.

 

Uczestnicy postępowania przetargowego

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany ul. Krochowa.

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany ul. Krochowa” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

OFERTA Nr 2

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowalne

BCJ  A.Błyskal, J.Cygan, J.Janiec Sp.j.

Ul. Piekarska 12

39-400 Tarnobrzeg

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to najkorzystniejsza pod względem cenowym oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 412.050,00 zł brutto, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Wartość brutto

Liczba pkt. w kryterium cena 100%

Ocena [%]

Łączna liczba punktów

1

GEOKART INTERNATIONAL Sp. z o.o.

Ul. Wita Stwosza 44

35-113 Rzeszów

967.558,33

 

42,90

 

42,90

2

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowalne BCJ  A.Błyskal, J.Cygan, J. Janiec Sp.j.

Ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg

412.050,00

100,00

 

 

100,00

 

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2014-11-04
Udostępniający: 2014-11-04
Liczba odwiedzin: 786