Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym dotyczącym zamówienia pn. „Remont drogi gminnej Nr 101141R Korabina - Sarzyna w km 0+380 - 0+580 w miejscowości Korabina w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

1.            Nazwa zadania:  Remont drogi gminnej Nr 101141R Korabina - Sarzyna w km 0+380 - 0+580
w miejscowości Korabina w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

2.            Opis przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 dla KR1-2 w ilości średnio 50 kg/m2, Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mienaralno-asfaltowej AC11 dla KR1-2 grubość warstwy po zageszczeniu 3 cm, Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem, grubości 10 cm

 

3.            Termin realizacji zamówienia :  60 dni od podpisania umowy 

4.            Kryteria oceny ofert:  cena          90 %

                Gwarancja i rękojmia za wady    10%

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert

1

Cena oferty

Cena oferty ( z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę

 

 

 

 

90%= 90 pkt

 matematyczny:

 

najniższa zaoferowana cena

……………………………..  x 90

cena oferty badanej

 

 

2

Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

Długość udzielonego okresu gwarancji jakości  i rękojmi za wady w pełnych miesiącach. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości  i rękojmi za wady na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy.  W przypadku gdy Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady  na okres dłuższy niż 60 m-cy  do oceny ofert w kryterium będzie policzony termin  60 m-cy  jako maksymalny żądany przez Zamawiającego.

10%= 10 pkt

matematyczny

 

(okres gwarancji i rękojmi w badanej ofercie)

…………………………………………………  x 10

(najdłuższy zaoferowany okres gwarancji–max 60 m-cy)

       

5.            Inne istotne warunki zamówienia: projekt umowy stanowi załącznik nr 5  do niniejszego ogłoszenia

6.            Miejsce oraz termin złożenia  ofert: Ofertę należy złożyć do godziny 15.30  06.07.2018 roku  w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37– 433 Bojanów ,  sekretariat Urzędu I piętro

7.            Sposób przygotowania oferty:

1)            zaleca się sporządzenie oferty  na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik nr 1 );

2)            do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót

3)            oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;

4)            ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;

5)            cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;

6)            oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;

7)            ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „ Zapytanie ofertowe dla zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 101141R Korabina - Sarzyna w km 0+380 - 0+580 w miejscowości Korabina w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”  nie otwierać do dnia  06.07.2018  r. do godz. 15.30”

8.            Osobami ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami są:

1)            Krzysztof Kruk

2)            Robert Sałęga

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-06-29
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-06-29
Liczba odwiedzin: 1118
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym dotyczącym zamówienia pn.... Agnieszka Kobylarz 2018-06-29 13:10:00
1 Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym dotyczącym zamówienia pn.... Agnieszka Kobylarz 2018-06-29 13:09:28