Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2018 roku

Gmina Bojanów    

z siedzibą, ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego  o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość  kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.).

1.Nazwa zadania:

Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Bojanowie w  2018 roku.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2018 roku.

Wykaz materiałów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

3.  Termin realizacji zamówienia : do 31.12.2018

4.   Planowany termin rozpoczęcia zadania: od dnia podpisania umowy.

5.   Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

6. Inne istotne warunki zamówienia:

- rozliczenie zadania na podstawie FVAT – płatnej przelewem w ciągu 14 dni.

7. Miejsce oraz termin złożenia  ofert:

Ofertę należy przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Bojanowie , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, faksem na nr 15 870 83 26 lub drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 12 stycznia 2018 roku do godz. 15.00

8. Sposób przygotowania oferty:

1)ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu „OFERTA WYKONAWCY” załącznik nr 1 wraz z załączonym zestawieniem materiałów biurowych proponowanych do zakupu przez Urząd Gminy w Bojanowie w 2017 roku, załącznik nr 2

2)oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;

3)ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;

4)cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;

5)wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 2 ilości materiałów biurowych są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia;

6)W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w załączniku. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.

7)oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;

8)osoby uprawnione do kontaktów: Katarzyna Stańkowska  - 15 8708326 w 31;

9. Załączniki do zapytania ofertowego:

  • formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego pisma)
  • zestawienie materiałów (załącznik nr 2 do niniejszego pisma)

Bojanów 04.01.2018

      ….............................................................

    (podpis Kierownika Zamawiającego)

Formularz ofertowy - załącznik Nr 1.doc

Zestawienie materiałów - załącznik Nr 2.doc

 


ARCHWIALNY

Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-01-04
Udostępniający: Administrator 2018-01-04
Liczba odwiedzin: 2

POWRÓT DO AKTUALNEJ WERSJI

Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy materiałów biu... Administrator 2018-01-05 07:14:37
3 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy materiałów biu... Administrator 2018-01-04 14:13:02
2 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawa materiałów biu... Administrator 2018-01-04 14:02:22
1 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawa materiałów biu... Administrator 2018-01-04 14:00:15