Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z nauki programowania z wykorzystaniem języka Scratch w ramach projektu „Sukces rośnie z nami”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość  kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). w ramach projektu „Sukces rośnie z nami” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, nr umowy o dofinansowanie RPPK.09.02.00-18-0061/16 -00

Nazwa zadania:

Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z nauki programowania z wykorzystaniem języka Scratch w ramach projektu „Sukces rośnie z nami”

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z nauki programowania z wykorzystaniem języka Scratch dla uczniów I, II i III etapu edukacyjnego obejmujących łącznie 9 kolejnych klas poczynając od 1 klasy szkoły podstawowej w ramach projektu „Sukces rośnie z nami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, nr umowy o dofinansowanie RPPK.09.02.00-18-0061/16 -00

Przez programowaniu w języku Scratch należy rozumieć programowanie komputerów z wykorzystaniem systemów:

1.      ScratchJr – źródło: https://www.scratchjr.org

2.      Scratch – źródło: https://scratch.mit.edu

Scenariusz powinien mieć zwięzłą formę opisową i koncentrować się na szczegółowym opisie:

1.      treści zaplanowanych do wykonania na lekcji zadań,

2.      poleceń nauczyciela ukierunkowanych na rozszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów,

3.      ogniw sprawdzających nabytą przez uczniów wiedzę i umiejętności,

4.      wykorzystywaniem przez uczniów pomocy dydaktycznych i materiałów.

Lekcje z wykorzystaniem opracowanych scenariuszy powinny służyć następującym efektom nauczania programowania w Scratch: uczeń umie tworzyć w języku Scratch proste interakcyjne historyjki, animacje, zna interfejs edytora systemu Scratch, instrukcje (klocki) grup: Ruch, Wygląd, Dźwięk, programowanie grafiki: instrukcje grupy Pisak, użytkowanie zmiennych: instrukcje grupy Dane, obsługa zdarzeń: instrukcje grupy Zdarzenia

Liczby koniecznych do wykonania scenariuszy dla poszczególnych etapów i klas szkolnych są następujące:

 

Lp.

Etap edukacyjny

Nr kolejnej klasy

Liczba scenariuszy

System programowania

1.

I etap

1 (1-sza klasa SP)

8

ScratchJr

2.

2

11

ScratchJr

3.

3

13

Scratch

4.

II etap

4

10

Scratch

5.

5

11

Scratch

6.

6

11

Scratch

7.

III etap

7

10

Scratch

8.

8

11

Scratch

9.

9 (3 klasa gimnazjum albo 1 klasa szkoły średniej)

11

Scratch

Tematyka scenariuszy lekcji powinna być skorelowana z podstawą programową nauczania w poszczególnych klasach, w szczególności powinna być dostosowana do wymagań dotyczących nauczania programowania w szkołach po 31 sierpnia 2017 roku.

W przypadku braku ogłoszonych przez MEN wymagań dotyczących nauki programowania w poszczególnych klasach należy za podstawę przyjąć wytyczne (rekomendacje) MEN w szczególności opublikowany projekt podstawy programowej kształcenia informatycznego opracowany przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji (https://men.gov.pl/pl/jakosc-edukacji/edukacja-informatyczna/rada-do-spraw-informatyzacji-edukacji).

Treść jednego scenariusza w odniesieniu do etapów lekcji 

Jeden scenariusz powinien dotyczyć jednej lekcji 45 minutowej. Każdy scenariusz lekcji powinien stanowić opis do etapów lekcji wymienionych w pkt. 3 -6 następującej tabeli:

 

Lp.

Czynność na lekcji

Czas trwania [min.]

Czas łączny [min.]

Czy scenariusz opisuje czynności ? [tak/nie]

1.

Czynności organizacyjne

2 - 5

10

nie

2.

Sprawdzenie pracy domowej z poprzedniej lekcji

5 - 8

3.

Sformułowanie tematu i wprowadzenie do tematu

4 - 8

25

tak

4.

Tok lekcji

17-21

5.

Podsumowanie lekcji i ewaluacja zajęć

5 - 7

10

tak

6.

Zadanie pracy domowej i jej omówienie

3 - 5

 

Wymagana struktura i zawartość scenariusza lekcji

 

1.      Nagłówek scenariusza – tytuł scenariusza, etap edukacyjny (od I do III), nr kolejny klasy (od 1 do 9), nr kolejny scenariusza dla danej klasy (od 1). Kolejność nr-ów scenariuszy dla danej klasy powinna odpowiadać proponowanej przez autora kolejności zastosowania ich do nauczania w klasie.

2.      Temat lekcji – opis zakresu treściowego zajęć.

3.      Opis ogólnego celu edukacyjnego – opis celów kształcenia i wychowania (co jest zamierzeniem nauczyciela).

4.      Opis szczegółowego celu edukacyjnego  - precyzyjny opis osiągnięć uczniów uzyskanych w wyniku zajęć; ujęcie kierunkowe: kształtowanie, pogłębianie konkretnych wartości i postaw; ujęcie operacyjne: co uczeń w wyniku zajęć będzie mógł wykonać, czym się wykazać.

5.      Charakterystyka materiału nauczania – wykaz podstawowych pojęć, terminów, faktów, zasad postępowania itp., ściśle związanych z celem operacyjnym, bez których uświadomienia/wyuczenia/zilustrowania/zrozumienia przez uczniów osiągnięcie celu edukacyjnego nie jest możliwe.

6.      Szczegółowy opis organizacji i przebiegu zajęć – opis kolejno podejmowanych aktywności nauczyciela i uczniów (procedury poznawcze, metody nauczania, organizacja uczniów w czasie zajęć…).Wyznaczenie czasu realizacji poszczególnych czynności/zadań.

7.      Wskazanie warunków dalszego utrwalania i doskonalenia rezultatów osiągniętych przez uczniów – m. in. przedstawienie treści zadań do wykonania przez uczniów w domu (praca domowa).

Wymagane załączniki do scenariusza:

1.      Wykaz niezbędnych środków dydaktycznych, materiałów i źródeł informacji.

2.      Zestaw zadań dla uczniów wraz z opisem sposobu pomiaru i oceny osiągniętych przez uczniów wyników/rozwiązań zadań – treści zadań do wykonania na lekcji oraz do wykonania w domu (praca domowa).

3.      Arkusz ewaluacyjny lekcji do wypełnienia przez nauczyciela - ewaluacja zajęć powinna obejmować: ocenę skuteczności nauczania, określenie atmosfery na zajęciach, określenie stopnia zrealizowania celów, ocenę nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności przez uczniów, ocenę skuteczności zastosowanych na lekcji  metod nauczania.

4.      Zestawienie plików opracowanych do scenariusza treści (postać cyfrowa)

a.       Stanowiących scenariusz zajęć (odrębny folder)

b.      Do wykorzystania na lekcji (odrębny folder).

Wymagania edytorskie i treściowe dotyczące każdego scenariusza i jego załączników

Scenariusze powinny być napisane w Microsoft Word zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania „Szablonem scenariusza lekcji dodatkowej nauczania programowania”. Każdy scenariusz powinien zawierać logotypy zamieszczone w Załączniku nr 2, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Czcionka: Calibri (Tekst podstawowy)

Rozmiar czcionki tekstu: 12 pkt

Elementy graficzne:

·         format:  jpg

·         rozdzielczość obrazu: 72 x 72;

·         kolory obrazu: min. 256

Elementy filmowe (video):

·         format: avi

·         rozdzielczość obrazu: min. 640 x 480, maks. 1920 x 1080

·         częstotliwość dźwięku: min. 8000 Hz, maks. 22050 Hz

·         rozdzielczość dźwięku: min. 16 bit, maks. 32 bit

Elementy dźwiękowe:

·         format: mp3

·         częstotliwość próbkowania: min. 8000 Hz, maks. 22050 Hz

·         rozdzielczość: min. 16 bit, maks. 32 bit

Pozostałe elementy multimedialne:

·         gwarantujące wyraźny odbiór (czytelność).

Dostarczone pliki powinny być pogrupowane w czytelnie nazwane foldery, natomiast nazwy plików powinny pozwalać na łatwą identyfikację ich przeznaczenia.

Folder zawierający pliki danego scenariusza powinien mieć nazwę określoną wg następującego szablonu: „Scenariusz lekcji programowania w Scratch – <nr etapu edukacyjnego>.<nr klasy>.<nr kolejny scenariusza dla danej klasy>

Przykładowa nazwa folderu: „Scenariusz lekcji programowania w Scratch – II.5.6” (nazwa wskazuje na 6-ty w kolejności scenariusz dla klasy 5 szkoły podstawowej).

Każdy folder zawierający pliki danego scenariusza powinien zawierać dwa podfoldery o nazwach:

·         Pliki scenariusza lekcji” – zawierający: plik scenariusza, plik z wykazem niezbędnych środków dydaktycznych, opcjonalnie pliki materiałów i opisów źródeł informacji w tym zalecanej literatury pomocniczej dla nauczyciela i literatury pomocniczej dla ucznia.

·         Pliki do wykorzystania na lekcji” – zawierający: plik z   zestawem zadań dla uczniów wraz z opisem sposobu pomiaru i oceny osiągniętych przez uczniów wyników/rozwiązań zadań z rozróżnieniem tych do wykonania na lekcji i tych do wykonania w domu, plik arkusza ewaluacyjnego lekcji do wypełnienia przez nauczyciela, opcjonalnie pliki pomocniczych materiałów multimedialnych do wykorzystania na lekcji zgodnie ze scenariuszem zajęć.

3.      Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał scenariusze w formie gwarantującej ich formalny odbiór w maksymalnie 4 następujących terminach:

1.      najpóźniej do dnia 2017-09-16 łącznie 18 scenariuszy,

2.      najpóźniej do dnia 2017-10-16 łącznie 24 kolejne scenariusze,

3.      najpóźniej do dnia 2017-11-16 łącznie 26 kolejnych scenariuszy,

4.      najpóźniej do dnia 2017-12-16 łącznie 28 kolejnych scenariuszy

zgodnie z następującym rozdziałem na poszczególne etapy edukacyjne i klasy:

 

Lp.

Etap edukacyjny

Nr kolejnej klasy

Liczba przekazanych scenariuszy najpóźniej do dnia:

Razem

2017-09-16

2017-10-16

2017-11-16

2017-12-16

1.

I etap

1

2

2

2

2

8

2.

2

2

3

3

3

11

3.

3

2

3

3

5

13

4.

II etap

4

2

2

3

3

10

5.

5

2

3

3

3

11

6.

6

2

3

3

3

11

7.

III etap

7

2

2

3

3

10

8.

8

2

3

3

3

11

9.

9

2

3

3

3

11

RAZEM:

18

24

26

28

96

Scenariusze dostarczane w poszczególnych terminach muszą być numerowane niemalejąco.

4.      Kryteria oceny ofert:

a. Cena – waga 70 pkt. (70%);

Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru

Pi = C min/Ci x 70

Pi - liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „cena”;

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert w ramach danego Zadania;

Ci - cena brutto oferty badanej w ramach danego Zadania

b. Doświadczenie wykonawcy w zakresie nauczania programowania - waga 30 pkt (30%)

L.p.

Liczba lat doświadczenia w nauczaniu programowania

Liczba przyznanych punktów

  1.  

5 lat

0 pkt

  1.  

5,5 – 7 lat

5 pkt

  1.  

7,5 i więcej

10 pkt

3. Powyższe doświadczenie Wykonawcy należy wykazać w treści załącznika nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

4. Ostateczna liczba punktów dla każdej badanej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

6. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której zostanie przyznana najwyższa liczba punktów po zsumowaniu ww. kryteriów oceny ofert.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty o cenie rażąco niskiej, niewspółmiernej do cen rynkowych. Oceny dokonywać będzie komisja wyłoniona przez Zamawiającego.

9. Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.

10. Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

5.      Inne istotne warunki zamówienia:

1.      Wymagania w stosunku do wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

a)      wykonawca – osoba fizyczna, ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że posiada łącznie:

i)                    wykształcenie min. wyższe oraz 

ii)                  min. 5 lat doświadczenia w zakresie nauczania programowania  oraz 

iii)                kompetencje metodyczne oraz 

iv)                min. stopień nauczyciela dyplomowanego lub tytuł doktora.

b)      Wykonawcy - osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej muszą wykazać, że dysponują min. 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają warunki wskazane w pkt 1.

c)      Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca przedstawi wykaz potencjału kadrowego (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

2.      Informacja na temat zakresu wykluczenia

a)      Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

i) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

i)       posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

ii)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

iii)   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

b)       Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

6.      Miejsce oraz termin złożenia  ofert:

1)      Ofertę należy złożyć do godziny 8.00, dnia 28.08.2017r. w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37 – 433 Bojanów, sekretariat Urzędu I piętro

7.                  Sposób przygotowania oferty:

1)      zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik nr 3 do regulaminu);

2)      oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;

3)      ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;

4)      cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;

5)      oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;

ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem:Zapytanie ofertowe dla zadania pn. Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z nauki programowania z wykorzystaniem języka Scratch w ramach projektu „Sukces rośnie z nami”. Nie otwierać do dnia 28.08.2017 r.”

8.      Osobami ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami są:

1)      Barbara Lubas

Załączniki do ogłoszenia.zip


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2017-08-23
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2017-08-23
Liczba odwiedzin: 1556
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. Wykonanie 96 scena... Agnieszka Kobylarz 2017-08-23 06:57:08
1 Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. Wykonanie 96 scena... Agnieszka Kobylarz 2017-08-23 06:56:31