Zapytanie ofertowe dotyczące roboty budowlanej pn.Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działki nr ew. 953, 956 w km 0+000-0+840 w miejscowości Przyszów

ZPB.2.2017                                                Bojanów, dnia 07.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

1.    Nazwa zadania: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działki nr ew. 953, 956 w km 0+000-0+840 w miejscowości Przyszów”
2.    Opis przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1)    Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV;
2)    Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, grubość po zagęszczeniu 15 cm;
3.    Termin realizacji zamówienia : 29.09.2017 r.
4.    Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
5.    Inne istotne warunki zamówienia: projekt umowy stanowi załącznik nr 5  do niniejszego ogłoszenia
6.    Miejsce oraz termin złożenia  ofert: Ofertę należy złożyć do godziny 15.30  dnia 16.08.2017 roku  w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37– 433 Bojanów ,  sekretariat Urzędu I piętro
7.    Sposób przygotowania oferty:
1)    zaleca się sporządzenie oferty  na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik nr 1 );
2)    do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót


3)    oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
4)    ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
5)    cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
6)    oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
7)    ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „ Zapytanie ofertowe dla zadania pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działki nr ew. 953, 956w km 0+000-0+840 w miejscowości Przyszów - nie otwierać do dnia  16.08.2017 r. do godz. 15.30”
8.    Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się
z wykonawcami są:
1)    Krzysztof Kruk
2)    Robert Sałęga
9.    Załączniki do zapytania ofertowego:
1) formularz ofertowy
2) przedmiar robót
3) kosztorys ślepy ofertowy
4) specyfikacje techniczne wykonania robót
5) projekt umowy

Załączniki ZPB.2.2017.zip

załącznik nr 1 formularz ofertowy.docx


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2017-08-07
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2017-08-11
Liczba odwiedzin: 1331
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Zapytanie ofertowe dotyczące roboty budowlanej pn.Remont dr... Agnieszka Kobylarz 2017-08-11 13:10:59
1 Zapytanie ofertowe dotyczące roboty budowlanej pn.Remont dr... Agnieszka Kobylarz 2017-08-07 13:23:35