Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Zapytanie ofertowe dotyczące roboty budowlanej pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ew. 2941 w km 0+000-0+386 w miejscowości Przyszów

ZPB.1.2017                                                Bojanów, dnia 07.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

1.    Nazwa zadania: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ew. 2941 w km 0+000-0+386 w miejscowości Przyszów
2.    Opis przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1)    Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV
2)    Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
3)    Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 dla KR1-2  w ilości średnio 50kg/m2
4)    Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 dla KR1-2 grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
5)    Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem, grubości 5 cm
3.    Termin realizacji zamówienia : 29.09.2017 r.
4.    Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
5.    Inne istotne warunki zamówienia: projekt umowy stanowi załącznik nr 5  do niniejszego ogłoszenia
6.    Miejsce oraz termin złożenia  ofert: Ofertę należy złożyć do godziny 15.30  dnia 16.08.2017 roku  w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37– 433 Bojanów ,  sekretariat Urzędu I piętro
7.    Sposób przygotowania oferty:
1)    zaleca się sporządzenie oferty  na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik nr 1 );
2)    do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót
3)    oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
4)    ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
5)    cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
6)    oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
7)    ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „ Zapytanie ofertowe dla zadania pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ew. 2941 w km
 0+000-0+386 w miejscowości Przyszów - nie otwierać do dnia  16.08.2017 r. do godz. 15.30”
8.    Osobami ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się
z wykonawcami są:
1)    Krzysztof Kruk
2)    Robert Sałęga


9.    Załączniki do zapytania ofertowego:
1) formularz ofertowy
2) przedmiar robót
3) kosztorys ślepy ofertowy
4) specyfikacje techniczne wykonania robót
5) projekt umowyzałączniki ZPB.1.2017.zipWytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2017-08-07
Udostępniający: 2017-08-07
Liczba odwiedzin: 683