Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Zapytanie ofertowe dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojanów

Gmina Bojanów 
z siedzibą, ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164).
I. Nazwa zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojanów.
II. Opis przedmiotu zamówienia: 
W ramach realizacji zamówienia wykonane zostaną następujące zadania:
Zadanie 1: Demontaż pokryć dachowych z płyt zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na posesjach na terenie Gminy Bojanów, zabezpieczenie powstałych odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych w ilości 69,51 Mg
Zadanie 2: Pakowanie, załadunek i transport i utylizacja odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych, zalegających/ składowanych na nieruchomościach materiałów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Bojanów w ilości 26,09 Mg

Wykaz ilości i miejsc, gdzie mając być zdemontowane pokrycia dachowe oraz miejsc skąd mają być odebrane wcześniej zeskładowany eternit dostępne będą w Urzędzie Gminy Bojanów podczas realizacji prac.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia o którym mowa wyżej, ponieważ podanie ilości wyrobów zawierających azbest, objętych przedmiotem zamówienia, określone zostały na podstawie szacunkowych wielkości.

III. Termin realizacji zamówienia : do 10 październik 2017 roku.
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący osobami zdolnymi do wykonywania zmówienia. W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków Wykonawcy zobowiązani są dołączyć następujące dokumenty:
1. Aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych.
2. Aktualną decyzję zatwierdzającą Program Gospodarki Odpadami niebezpiecznymi przez Marszałka Województwa właściwego według miejsca lub siedziby zamieszkania wytwórcy odpadów.
3. Wykonawca musi posiadać aktualną umowę podpisaną ze składowiskiem azbestu, działającym zgodnie z obowiązującym prawem, która w jednoznaczny sposób określa gotowość składowiska do przyjęcia odpadów od wykonawcy w okresie wykonania zamówienia.
4. Firma musi przedstawić wykaz zatrudnionych osób, które odbyły odpowiednie szkolenie oraz wykaz środków ochrony indywidualnej.
Ponadto wykonawca musi znajdować się w bazie azbestowej na liście Ministerstwa Gospodarki.

Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia:

1. Zakres prac i termin ich wykonania Wykonawca zobowiązany będzie ustalić z każdym właścicielem nieruchomości indywidualnie. Termin demontażu wyrobów zawierających azbest i odbioru odpadów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do końca terminu realizacji całości zamówienia, określonego w punkcie III.
2. Wykaz nieruchomości określający lokalizację i nazwisko właściciela posesji, z których należy usunąć wyroby i odpady zawierające azbest zostanie przekazany wykonawcy po podpisaniu umowy. 
3. Wykonawca zważy odbierane z posesji wyroby zawierające azbest, a w przypadku braku możliwości zważenia określi rzeczywistą ilość odbieranego azbestu w m². Wykonawca spisze z właścicielem nieruchomości protokół z czynności odbioru wyrobów z azbestu.
4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do należytej organizacji wykonanych prac w celu zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców oraz minimalizacji utrudnień z tytułu prowadzonych prac. 
5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uporządkowania nieruchomości po zakończeniu prac. 
6. Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac, co potwierdza w karcie przekazania odpadu. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia (w 4 egzemplarzach) i przekazania Zamawiającemu i właścicielowi nieruchomości po jednym egzemplarzu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadu od właściciela nieruchomości (protokół odbioru odpadu ). Dokument odbioru odpadów musi być podpisany przez Wykonawcę i właściciela nieruchomości. Wykonawca przekaże Zamawiającemu po wykonaniu zamówienia wykaz nieruchomości, z których został odebrany odpad wraz z protokołami odbioru odpadów od poszczególnych mieszkańców i dokumentami wagowymi ze składowiska oraz karty przekazania odpadów.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów - miejsce utylizacji (karta przekazania odpadu na składowisko oryginał lub przedłożenie oryginału do wglądu). 
9. Waga z kart przekazania odpadów na składowisko musi być równa wadze z protokołów częściowych (niedopuszczalne jest łączenie kart zbiorczych z innych Gmin).
10. Zamawiający nie dopuszcza czasowego magazynowania odpadów zawierających azbest uzyskanych z demontażu pokryć dachowych w czasie trwania zamówienia. 
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym realizacją niniejszego zamówienia.
12. Wykonawca ma obowiązek poinformować co najmniej na 5 dni przed wejściem na teren posesji jej właściciela i Zamawiającego o terminie wykonania usługi. 
13. Z uwagi na fakt, iż zadanie jest dofinansowywane ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie, Wykonawca powinien postępować zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2016r. poz. 1987 z późn.zm) tj. odpady, które nie mogą być przetwarzane w miejscu ich powstania, przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone.
14. Wykonawca ma obowiązek zgłosić zamiar przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest:
- właściwemu organowi nadzoru budowlanemu
- właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy
- właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu
zgodnie z §6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. 2004.71.649 z późn. Zm.).

Przedmiot zamówienia, należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa: 
1. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2016r. poz. 1987 z późn.zm.),
2. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( t. jedn. Dz. U. z 2017 poz. 519).
3. Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016r. Nr 227, poz. 1834 z późn. zm. ).
4. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów ( Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz.1824 ).
5. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. 2004r. Nr 71, poz. 649 oraz 2010 r. Nr 162, poz. 1089). 
6. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).
7. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ( Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31). 
8. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016 poz. 290).

V. Kryteria oceny ofert: cena 100%
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

VI. Miejsce oraz termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do godziny 15.00 dnia 19.05.2017r. w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37 – 433 Bojanów, sekretariat

VII. Sposób przygotowania oferty:

1. Zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” 
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania; 
3. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej; 
4. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia z wyodrębnieniem kwoty netto oraz podatku VAT; 
5. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną; do formularza należy dołączyć dokumenty o których mowa w punkcie IV niniejszego zapytania ofertowego
6. Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „ Zapytanie ofertowe dla zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest ma terenie Gminy Bojanów” 
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami.

VIII. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej ofert
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem www.bojanow.pl

IX. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami

Stańkowska Katarzyna tel. 15 8708 326 wew. 31;
Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Oferta wykonawcy

 

…............................................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Oferta.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-05-09
Udostępniający: 2017-05-09
Liczba odwiedzin: 615